Beskrivelse af arbejdsopgaver

Agentur

EMSA's mission er at tjene EU's maritime interesser med henblik på en sikker, tryg, grøn og konkurrencedygtig maritim sektor og at fungere som et pålideligt og respekteret referencepunkt i den maritime sektor i og for Europa og i den øvrige verden.

EMSA udnytter sin unikke ekspertise til at placere sig som en væsentlig aktør i den maritime klynge i og uden for Europa.

EMSA arbejder med spørgsmål og opgaver inden for søfartssikkerhed, maritim sikring, klima, miljø og det indre marked, først og fremmest som leverandør af tjenester til medlemsstaterne og Kommissionen, men også som innovativ og pålidelig partner og videncenter for den maritime klynge i Europa og potentielt udenfor som internationalt referencepunkt.

Den administrerende direktør

Den administrerende direktør er ansvarlig for agenturets oprettelse, drift og udvikling i overensstemmelse med EMSA's oprettelsesforordning.

Direktionssekretariat

Støtte til direktøren på alle de områder, der hører under dennes ansvarsområde. Det handler bl.a. om ledelsesstøtte for at bidrage til god forvaltning og om at fremme regeloverholdelse, gennemsigtighed og en offentlig forvaltningskultur. Inden for planlægning og overvågning er Sektionen ansvarlig for at udarbejde agenturets vigtigste planlægnings- og rapporteringsdokumenter (Sektionsprogrammeringsdokumentet og den konsoliderede årlige aktivitetsrapport), som omfatter hele budgetcyklussen, fra forarbejde til overvågning af dens gennemførelse. Direktionssekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for EMSA's bestyrelse, herunder alle EMSA's opgaver vedrørende regeloverholdelse og revision (tjenesten for intern revision (IAS), Den Europæiske Revisionsret (ECA), rammerne for intern kontrol osv.) herunder risikostyring. To andre områder, som direktionssekretariatet er ansvarlig for, er dels fortsat udvikling af et kvalitetsstyringssystem, dertil regnskabsførerelsen (med direkte rapportering til agenturets bestyrelse). Kommunikation er også en del af Sektionens arbejde og omfatter både traditionelle og digitale/sociale medieprodukter. Til direktionssekretariatets portefølje hører også internationale og inter-institutionelle arbejdsrelationer med institutioner og myndigheder i og uden for EU. Dette indebærer at planlægge og tage initiativer, koordinere EMSA's holdning og tilrettelægge arrangementer og besøg.

Afdeling 1: Bæredygtighed og Teknisk Bistand

Afdeling 1 er ansvarlig for opgaver, der vedrører bæredygtighed. Fokus er her på at bidrage til den europæiske grønne dagsorden for søtransport ved at styrke EU's kapacitet til at beskytte det marine miljø, håndtere klimaforandringer og sætte ind mod nye miljømæssige udfordringer. Afdelingen har ansvar for en bred vifte af aktiviteter, som skal forebygge og bekæmpe forurening fra skibe og offshore olie- og gasanlæg.

Den hjælper desuden Europa-Kommissionen og medlemsstaterne med at gennemføre EU-lovgivningen ved at udføre et program for besøg og inspektioner og bistår dem i spørgsmål, der vedrører menneskelige forhold og standarder for søfarende.

Afdelingen huser EMSA's akademi og tilbyder en lang række kapacitetsopbyggende aktiviteter - herunder brug af den nyeste teknologi - til støtte for sine interessenter. Den leder desuden projekter for bistand til stater, der ansøger om tiltrædelse af Unionen og til de europæiske nabolande med hvem vi deler Middelhavet, Det Sorte Hav og Det Kaspiske Hav samt til ikke-EU-stater, der er parter i memorandummet om havnestatskontrol under Paris-aftalen.

Sektion 1.1 – Bæredygtighed

Sektion 1.1 er ansvarlig for opgaver vedrørende bæredygtighed og bistår medlemsstaterne og Kommissionen i tekniske spørgsmål om skibsfartens miljøpåvirkning. Den giver også støtte til beredskab og indsatser for at håndtere forurening fra skibe og offshore olie- og gasanlæg.

Sektionen støtter navnlig udviklingen og gennemførelsen af relevant EU- og international klima- og miljølovgivning. Den udarbejder også praktiske vejledninger og værktøjer til gennemførelse af lovgivningen og sikrer inddragelse af den bredere europæiske maritime klynge i denne proces.

Sektionen udvikler og opretholder en effektiv værktøjskasse for at supplere medlemsstaternes kapacitet til at sætte ind over for forurening fra skibe og offshore olie- og gasanlæg. Den er også parat til at støtte medlemsstaterne både ved hændelser med farlige og skadelige stoffer og andre nye trusler mod havmiljøet.

For at opfylde disse målsætninger arbejder sektionen tæt sammen med medlemsstaterne og Kommissionen i Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) og inden for de regionale aftaler om beskyttelse af havmiljøet, når det er relevant.

Sektion 1.2 – Besøg, Inspektioner og Det Menneskelige Element

Sektionen er ansvarlig for besøg til medlemsstaterne med fokus på den operationelle gennemførelse af EU's forordninger og direktiver angående søfart. Denne opgave varetages i tæt samarbejde med de sektioner i EMSA, der har særligt ansvar for de pågældende retsakter. Sektionen foretager desuden inspektioner af klassifikationsselskaber, som syner og certificerer skibe i international handel, og som fungerer som anerkendte organisationer på vegne af medlemsstaterne. Disse inspektioner udføres over hele verden og deres resultater ligger til grund for Europa-Kommissionens regelmæssige vurderinger af disse organisationer som krævet i EU-lovgivningen.

Inden for standarder for søfarende er sektionen desuden ansvarlig for inspektioner i tredjelande, der uddanner og certificerer søfarende, som dermed bliver berettiget til at arbejde på skibe, der sejler under EU-medlemsstaters flag. Sektionen er også involveret i statistisk gennemgang og analyse af de data i EMSA's informationssystem STCW-IS, som indeholder oplysninger om beviser og påtegninger, der attesterer anerkendelserne. Sektionen yder desuden bistand til Kommissionen og medlemsstaterne i spørgsmål vedrørende Den Internationale Søfartsorganisation (IMO), Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og anliggender angående det menneskelige element. Her udnytter sektionen sine erfaringer fra arbejdet med STCW-konventionen for at fremme gennemførelsen af MLC-konventionen om søfarendes arbejdsforhold og andre relevante ILO-instrumenter. Der støttes også initiativer, der fremmer socialt ansvar inden for skibsfarten og motiverer unge til at vælge søfartserhvervet.

Når Sektionen gennemfører besøg og inspektioner gøres dette i henhold og overensstemmelse med sektionens eget kvalitetsstyringssystem, der er behørigt certificeret i henhold til ISO Standard 9001: 2015.

Sektion 1.3 – Kapacitetsopbygning

Sektion 1.3 har ansvaret for tiltag, der understøtter kompetenceudviklingen og videreuddannelsen af personalet fra kompetente myndigheder, der udfører de arbejdsopgaver som tilfalder flagstater, havnestater og kyststater.

Sektionen huser EMSA's akademi og yder teknisk bistand til medlemsstater, udvidelses- og nabolande. Man er desuden ansvarlig for at opsamle viden fra de data og oplysninger, som agenturet indsamler via analyser.

Sektionen udformer, udvikler, ajourfører og leverer strukturerede og modulopbyggede uddannelsesprogrammer for ansatte fra medlemsstaterne, andre EU-agenturer samt ENP- og IPA-lande. Dertil hører at håndtere værktøjer, udvikle og løbende opdatere relevante læseplaner og pensa, udvikle og gennemføre e-læring og onlinekurser, udvikle simulerede skibsinspektioner ved hjælp af ’virtual reality’, og at vurdere og certificere personer efter vedtagne metoder. Sektionen yder desuden teknisk bistand før, under og efter EMSA's revisioner.

Der forvaltes projekter, der omfatter ENP-landene i Middelhavet, Sortehavet og Det Kaspiske Hav på områder, der falder ind under agenturets mandat.

Endelig er sektionen ansvarlig for horisontale analyser og rapporter om gennemførelse af søfartslovgivningen i almindelighed, udarbejdelse af regelmæssige statistikker og ad hoc-statistikker med brug af data fra interne værktøjer og applikationer til støtte for Kommissionen og medlemsstaterne. Sektionen udarbejder også årlige oversigter i samarbejde med de relevante opgaveansvarlige sektioner og dynamiske oversigter over nationale myndigheder. Sektionen koordinerer også EMSAs deltagelse og opfølgning i forbindelse med relevante forskningsprojekter i samarbejde med de opgaveansvarlige sektioner, Europa-Kommissionen og andre agenturer.

Afdeling 2: Sikkerhed, Sikring og Overvågning

Afdeling 2 har til opgave at yde teknisk bistand og støtte til Europa-Kommissionen og medlemsstaterne vedrørende skibes sikkerhed (Sektion 2.1), samt at tilbyde maritime overvågningstjenester (Sektion 2.2) til EMSA's forskellige brugere.

Afdeling 2 er på horisontalt niveau desuden ansvarlig for at forvalte overgangsfasen for projektet: Fælles miljø for informationsdeling (CISE) ved at bringe CISE-interessenterne sammen om at udvikle og udbygge CISE-netværket, så det bliver operationelt inden udgangen af 2021. Afdeling 2 er endvidere ansvarlig for samarbejdet med Den Europæiske Rumorganisation (ESA). Drøftelserne i IMO's udvalg og underudvalg følges meget nøje, og afdelingen fastsætter og koordinerer om nødvendigt enhver form for teknisk støtte, der måtte behøves i forbindelse med skibes sikkerhed, sikring og satellitkommunikation.

Sektion 2.1 – Sikkerhed og Sikring

Sektion 2.1 yder teknisk bistand ved spørgsmål angående skibes sikkerhed, skibsmateriel, selvstyrende skibe, maritim sikkerhed, efterforskning af ulykker, nødområder, flagstatsgennemførelse og havnestatskontrol. Den huser også den Sektion, der forvalter ’EQUASIS’ - databasen.

Sektion 2.1 er ansvarlig for teknisk bistand til Kommissionen og medlemsstaterne vedrørende en række sikkerhedsanliggender, herunder passagerskibes stabilitet, brande på ro-ro-passagerskibe, selvstyrende skibe, lastning/losning af bulkskibe, sikkerhed på containerskibe og fiskerfartøjer samt sikkerhedsforvaltning.

Når det gælder skibsudstyr, er Sektion 2.1 ansvarlig for forvaltningen af databasen over EU-certificeret udstyr, samt for den årlige ajourføring af de relevante maritime certificeringsstandarder i EU-lovgivningen. Den understøtter arbejdet i gruppen af bemyndigede organer for harmonisering af standarders gennemførelse ved at fungere som teknisk sekretariat. Den fremmer markedsovervågningsmyndighedernes arbejde og støtter Kommissionen i forvaltningen af aftalen med USA om gensidig anerkendelse (MRA).

Når det gælder maritim sikring, er sektionen ansvarlig for teknisk bistand til Kommissionen ved overvågningen af medlemsstaternes gennemførelse af kravene til maritim sikring i henhold til forordning (EF) nr. 725/2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter. Den støtter også Kommissionen og medlemsstaterne i spørgsmål vedrørende cyber-sikkerhed og maritim sikkerhed i almindelighed.

Inden for undersøgelse af ulykker yder sektionen teknisk bistand til gennemførelse af direktiv 2009/18/EF om de grundlæggende principper for undersøgelser af ulykker i søtransportsektoren. Den varetager sekretariatet for det permanente samarbejde mellem organer til undersøgelse af ulykker. Den er desuden ansvarlig for driftsmæssig forvaltning af Den Europæiske Informationsplatform for Ulykker til Søs (EMCIP), som er et værktøj til at opbevare og analysere ulykkesdata og undersøgelsesrapporter fra medlemsstaterne. På grundlag af ulykkesdata kan man ved hjælp af værktøjet udarbejde sikkerhedsanalyser og statistikker vedrørende ulykker til søs.

Sektion 2.1 yder teknisk bistand til gennemførelse af direktiv 2009/16/EF med ændringer (havnestatskontrol). Det indebærer blandt andet, at den deltager i alle organer, som er omfattet af Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol. Den er desuden ansvarlig for teknisk bistand i forbindelse med gennemførelsen af direktiv (EU) 2017/2110 om en inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-passagerskibe og højhastighedspassagerfartøjer og for flagstatsgennemførelse.

Den huser endvidere sektionen, der forvalter EQUASIS-databasen, som sikrer den daglige drift og yder teknisk bistand i spørgsmål vedrørende nødområder.

Sektion 2.2 – Overvågning

Sektion 2.2 har til opgave at levere maritime overvågningstjenester for at forbedre agenturets søfartsinformation ved at gennemføre løsninger, der sætter brugernes operationelle behov i centrum. Dette opnås ved at håndtere indsamlingen af information og den daglige informationsstrøm af jordobservationsdata, dels ved at tilvejebringe information fra systemet til automatisk identifikation gennem satellitter (SAT-AIS), dels ved at sende information fra systemer med fjernstyrede luftfartøjer (RPAS). Dette indbefatter både etablering af rutinemæssige overvågningstjenester efter anmodning fra søfartsmyndigheder og andre kystvagtorganer og støtte gennem EMSA's beredskabsplan i tilfælde af nødsituationer til havs.

Sektion 2.2 er ansvarlig for generel indsamling og daglig levering af den omfattende portefølje af satellitbaserede jordobservationsdata, merværdiprodukter og indberetningstjenester, som hentes fra syntetiske aperturradarer og optiske satellitter for at tilgodese de mange brugergruppers operationelle behov.

De er hovedkomponenterne i tre forskellige tjenester:

  • den europæiske satellitovervågningstjeneste for olieudslip (CleanSeaNet),
  • det europæiske havovervågningsprogram (Copernicus Maritime Surveillance), som er delegeret af Kommissionen til agenturet, og
  • satellitbillede-baserede tjenester leveret til Frontex til overvågning af søgrænserne.

Når det gælder RPAS- og satellit-kommunikationstjenester er Sektion 2.2 ansvarlig for opbygningen af RPAS-operationer og den almindelige indsamling og daglige levering af oplysninger baseret på RPAS og satellitkommunikation, f.eks. meddelelser fra et automatisk identifikationssystem (AIS), livevideo, radardetektioner, nødsignaler og emissionsmålinger, for at tilgodese de mange brugergruppers operationelle behov, bl.a. andre EU-agenturer inden for rammerne af kystvagtsamarbejdet. Disse oplysninger supplerer den generelle søfartsinformation, herunder tjenesten til sporing og overvågning af olieudslip (CleanSeaNet), overvågningen af emissioner fra skibe (SOx-detektion) og fartøjssporingen via satellit til havovervågning. Ved installation af RPAS i EMSA's og andre EU-agenturers eller medlemsstatsmyndigheders fartøjer støtter denne tjeneste yderligere indsatsen mod forurening samt andre kystvagtaktiviteter til søs.

Afdeling 3: Digitale tjenester og forenkling

EMSA har til opgave at fremskynde bestræbelserne på at integrere en ny digital tilgang med henblik på at gøre maritime operationer mere effektive, pålidelige og forudsigelige. I det arbejde er det vigtigt at øge brugen af digitale teknologier for at skabe muligheder for værdiforøgelse med henblik på yderligere at fremme udveksling og deling af maritime data mellem alle parter. Afdeling 3 er ansvarlig for den kontinuerlige levering af applikationer, koordineringen med forretningsenheder, tekniske specifikationer og tekniske samråd, koordineringen af kontraherende virksomheder samt servicefunktioner. Afdelingen er desuden ansvarlig for de interne tjenester, der yder rettidig støtte af høj kvalitet til EMSA's centrale operationelle aktiviteter.

Sektion 3.1 Digitale maritime tjenester

Sektionen sikrer udvikling, drift og løbende forbedring af alle agenturets maritime digitale tjenester. Gennem sin støtte til gennemførelsen af EMSA's forretningsmålsætninger arbejder sektionen tæt sammen med alle forretningsenheder for at omsætte deres behov til tekniske systemer og tjenester. Den er ansvarlig for hele den kontinuerlige IT drift, herunder løbende forbedring og opdateringer.

Sektionen fungerer som medlemsstaternes platform for maritime tjenester. Tanken er, at den skal supplere og styrke den nationale kapacitet til overvågning af skibstrafik, havnestatskontrol samt beredskab og indsats ved havforurening. Sektionens aktiviteter omfatter også at integrere og kombinere forskellige typer data, opstille en maritim situationsoversigt og etablere tjenester, der er skræddersyet til brugernes behov. Derved undgås dobbeltarbejde, overlappende infrastrukturer og overflødige udgifter.

Desuden koordinerer sektionen udviklingen og gennemførelsen af en cloud-baseret IT-strategi for at sikre, at brugerne har adgang til den bedste løsning og de nyeste IT-applikationer. Cloud-baserede løsninger – kombineret med værktøjer til big data-analyse og algoritmer baseret på kunstig intelligens – skal øge EMSA's kapacitet til at oprette nye merværditjenester til forskellige sammenhænge – f.eks. inden for fiskerikontrol, grænsekontrol, sikkerhed og sikring af skibstrafikken, kystbeskyttelse og miljøbeskyttelse. Sektionen bidrager desuden til cyber-sikkerhed for at sikre, at EMSA opretholder det højeste IKT-sikkerhedsniveau, og for at dele erfaringer og viden med medlemsstaterne og branchen.

Sektion 3.2 – Digital infrastruktur

Sektionen er ansvarlig for forvaltningen af datacentre (primære faciliteter og forretningskontinuitetsfaciliteter), for hosting og IT-mæssig håndtering af alle maritime programmer. Den er også ansvarlig for den interne forvaltning af interne tjenester, desktop-administration og service desk for interne brugere samt for netværk og sikkerhed.

Sektionen støtter udvikling, testning, anvendelse og drift af EMSA's infrastruktur og interne tjenester og anvender de seneste processer for håndtering af IT-tjenester baseret på ITIL. Den støtter målsætningerne ved at sikre en heldækkende tjeneste, med høj tilgængelighed, ydeevne og pålidelighed gennem bedste praksis for hosting, overvågning, forretningskontinuitet og katastrofeberedskab.

Sektionen står desuden for administration og installation af al middleware og alle databaser samt installation, konfiguration, integration og anvendelse af applikationskomponenter inden for præproduktions- og produktionsmiljøer i EMSA's IT-infrastruktur (herunder  forretningskontinuitetsfaciliteter).

Herudover er sektionen ansvarlig for operationel og 24/7 teknisk drift af de maritime støttetjenester (MSS) med tilgængelige og stabile systemer. Sektionen overvåger herunder kontinuiteten af ind- og udgående datastrømme, og den rapporterer om kvalitet og hændelseshåndtering for alle agenturets maritime programmer. Ved nødsituationer til søs fungerer MSS som fælles kontaktpunkt for mobilisering af EMSA's operationelle tjenester, og den rapporterer til EMSA og Kommissionen om søulykker i henhold til EMSA's beredskabsplan.

Desuden har sektionen ansvar for den tekniske og driftsmæssige validering og verificering af programmer, forvaltningen af programopbygning, anvendelsen af programmer og udformningen af overvågningssystemer til programmer.

Sektion 3.3 – Forenkling

Sektionen samarbejder med medlemsstaterne og EU-institutionerne om at gennemføre initiativer til overvågning af skibstrafikken i EU på de områder, der er omfattet af direktiv 2002/59/EF med ændringer. Dette gælder navnlig samarbejde med medlemsstaterne om driften af SafeSeaNet, Det Europæiske Datacenter for Identifikation og Sporing af Skibe på Lang Afstand (EU LRIT CDC) og den internationale udveksling af oplysninger vedrørende sådan identifikation og sporing data (LRIT IDE). Derudover bistår sektionen Europa-Kommissionen og medlemsstaterne i LRIT-spørgsmål i Den Internationale Søfartsorganisation (IMO).

Sektionen er desuden ansvarlig for at støtte den tekniske gennemførelse af direktivet om meldeformaliteter og for at styrke det europæiske søfartsmiljø med ét kontaktpunkt (EMSWe) i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/1239. Den bistår også Kommissionen og medlemsstaterne ved at støtte udviklingen af tjenester til e-certifikater og fremme skibsrapportering.

Sektionen forvalter derudover de vigtigste samarbejdsaftaler med EU-institutionerne ved at indhente og tilgodese deres forretningsmæssige behov og funktionsspecifikationer. Der er etableret en lang række samarbejdsordninger med forskellige institutioner, herunder Det Europæiske Fiskerikontrolagentur (EFCA), den EU-ledede flådestyrke, Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol), Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (EBCGA) og Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N).

Afdeling 4: Interne tjenester

Afdeling 4 – Interne tjenester har til opgave at give rettidig støtte af høj kvalitet til EMSA's kerneaktiviteter og bistå ledelsen og personalet inden for menneskelige ressourcer, retlige anliggender (herunder aktindsigt) og finansielle anliggender. Dette gælder også interne tjenester som gennemførelse af hjemstedsaftale, faciliteter og logistik, forvaltning af registre, og tilrettelæggelse af EMSA's arrangementer og tjenesterejser.

Den yder også bistand til afdelinger og direktionssekretariatet ved udarbejdelse, iværksættelse og opfølgning af alle udbudsprocedurer, finansiel initiering af transaktioner, finansiel kontraktforvaltning og aktivforvaltning.

Sektion 4.1 – Menneskelige ressourcer og intern støtte

Sektionen har det primære ansvar for gennemførelsen af personalevedtægten (SR) og Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte (AØAF). Hertil kommer udvikling, iværksættelse og støtte vedrørende personalepolitikken for rekruttering, personaleadministration, karriereudvikling, aflønning, personalevelfærd, tilrettelæggelse og udvikling af læring, og organisering af tjenesterejser og godtgørelser.

Sektionen er desuden ansvarlig for at gennemføre og overvåge rettigheder og forpligtelser i henhold til protokollen om privilegier og immuniteter (hjemstedsaftalen) for agenturet og dets personale.

Derudover er sektionen også ansvarlig for agenturets gennemførelse af politik og procedurer for sagsstyring, arkivering, posthåndtering, tryksager samt godtgørelser vedrørende EMSA's arrangementer.

Sektion 4.2 – Retlige anliggender, finans og faciliteter

Sektionen rådgiver den administrerende direktør om retlige, budgetmæssige og finansielle forhold og sikrer overensstemmelsen af de retlige og finansielle transaktioner med EMSA's finansforordning. Her bistår sektionen f.eks. med rådgivning og kontrol i forbindelse md udbudsprocedurer, retlige forpligtelser, finansielle og budgetmæssige forhold. Sektionen foretager forudgående finansiel kontrol af alle finansielle transaktioner. Den forvalter agenturets registrering af fakturaer, kontraktregister og alle adgangsrettigheder til ABAC-serien. Endelig sigter den mod at strømline de administrative procedurer ved at sikre uddannelse inden for finansiering og udbud, udarbejde og ajourføre relevante regler, vejledninger, skabeloner og procedurer og som forretningssektion at forbedre agenturets udbudsværktøjer og finansielle værktøjer, bl.a. e-udbud. Den behandler anliggender vedrørende aktindsigt.

Sektionen skaber rammen for agenturets miljøpolitik og koordinerer projektet, der sigter mod EMAS-registrering.

Endelig varetager og driver sektionen EMSA's lokaler og infrastruktur, behandler anliggender vedrørende beskyttelse og sikkerhed, yder støtte til EMSA's arrangementer og leverer en lang række støttetjenester.