European Maritime Safety Agency (EMSA)

Rechtsgrondslag

In artikel 1 van de verordening tot oprichting van het EMSA is bepaald dat het Agentschap tot doel heeft een hoog, uniform en efficiënt effectief niveau te waarborgen van veiligheid op zeemaritieme veiligheid, maritieme beveiliging, preventie en bestrijding van door schepen veroorzaakte verontreiniging en bestrijding van door olie- en gasinstallaties veroorzaakte mariene verontreiniging te waarborgen  en, waar nodig, bij te dragen aan de algemene algehele efficiëntie van het maritieme verkeer en maritieme vervoerde zeescheepvaart teneinde de totstandbrenging te bevorderen van een Europese zeevervoersruimte maritieme ruimte zonder grenzen te bevorderen.

Missie

De missie van het EMSA is het dienen van de maritieme belangen van de EU voor een veilige, beveiligde, groene en concurrerende maritieme sector en het fungeren als een betrouwbaar en gerespecteerd referentiepunt in de maritieme sector in Europa en de rest van de wereld.

Het EMSA benut zijn unieke knowhow om zich te positioneren als een essentiële speler in de maritieme cluster in Europa en daarbuiten.

Het Agentschap werkt aan aangelegenheden kwesties en taken die verband houden met maritieme veiligheid, maritieme beveiliging, het klimaat, het milieu en de eengemaakte interne markt, in de eerste plaats als verlener van dienstendienstverlener aan de lidstaten en de Commissie, maar ook als innovatieve en betrouwbare partner en kenniscentrum voor de Europese maritieme cluster en mogelijk ook daarbuiten als referentie op internationaal niveau.

Visie

De visie van EMSA is het kenniscentrum te zijn voor een veilige en duurzame maritieme sector.

Waarden

Kwaliteit, geloofwaardigheid, efficiëntie, doeltreffendheid, transparantie, flexibiliteit, en slim en genderevenwichtig zijn.

staff 2020

More Info