European Maritime Safety Agency (EMSA)

Rättslig grund

I artikel 1 i Emsas inrättandeförordning fastslås det att byråns syfte är att säkerställa en hög, enhetlig och effektiv nivå på sjösäkerheten, sjöfartsskyddet, förhindrandet av och insatser vid föroreningar från fartyg samt insatser vid havsföroreningar som orsakas av olje- och gasinstallationer. Byrån ska också, när så är lämpligt, bidra till sjöfartens och sjötransporternas övergripande effektivitet, för att underlätta inrättandet av ett europeiskt område för sjötransporter utan hinder.

Uppdrag

Emsas uppdrag är att främja EU:s sjöfartsintressen, borga för en säker, trygg, grön och konkurrenskraftig sjöfartssektor och agera som en tillförlitlig och respekterad referenspunkt inom sjöfarten både i Europa och globalt.

Emsa drar nytta av sin unika kompetens för att etablera sig som en nyckelaktör i sjöfartsklustret i Europa och utanför dess gränser.

Emsa hanterar frågor och arbetsuppgifter inom ramen för sjösäkerhet, sjöfartsskydd, klimatet, miljön och den inre marknaden, främst som leverantör av tjänster till medlemsstaterna och kommissionen, men också som innovativ och tillförlitlig partner och kunskapsnav för EU:s sjöfartskluster och potentiellt även utanför EU som internationell referensmyndighet.

Vision

Emsas vision är att vara ett kompetenscentrum för en säker och hållbar sjöfartssektor i EU.

Värden

Kvalitet, trovärdighet, ändamålsenlighet, effektivitet, transparens, flexibilitet, smart resursanvändning och balans mellan könen.

staff 2020

More Info