Mission Statements

Het Agentschap

De missie van het EMSA is het dienen van de maritieme belangen van de EU voor een veilige, beveiligde, groene en concurrerende maritieme sector en het fungeren als een betrouwbaar en gerespecteerd referentiepunt in de maritieme sector in Europa en de rest van de wereld.

Het EMSA benut zijn unieke knowhow om zich te positioneren als een essentiële speler in de maritieme cluster in Europa en daarbuiten.

Het Agentschap werkt aan aangelegenheden kwesties en taken die verband houden met maritieme veiligheid, maritieme beveiliging, het klimaat, het milieu en de eengemaakte interne markt, in de eerste plaats als verlener van dienstendienstverlener aan de lidstaten en de Commissie, maar ook als innovatieve en betrouwbare partner en kenniscentrum voor de Europese maritieme cluster en mogelijk ook daarbuiten als referentie op internationaal niveau.

Uitvoerend directeur

De uitvoerend directeur rapporteert aan de raad van bestuur en is verantwoordelijk voor het opzetten, beheren aansturen en ontwikkelen van het Agentschap conform de oprichtingsverordening van het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid.

Uitvoerend bureau

Het uitvoerend bureau ondersteunt de directeur op alle gebieden die onder haar verantwoordelijkheid vallen, met inbegrip van het bevorderen van goed bestuur met managementondersteuning en het stimuleren van een cultuur van naleving, transparantie en dienstbaarheid. Op het gebied van planning en monitoring is de eenheid verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de belangrijkste institutionele documenten voor planning en rapportage (het enkelvoudig programmeringsdocument en het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag) en het monitoren van de gehele begrotingscyclus, vanaf de eerste input tot de uitvoering ervan. Het uitvoerend bureau verzorgt het secretariaat van de raad van bestuur van het EMSA en is belast met alle EMSA-taken op het gebied van naleving en audit (dienst Interne Audit, Europese Rekenkamer, intern controlekader, enz.), waaronder risicobeheer. Het uitvoerend bureau is verantwoordelijk voor de voortdurende ontwikkeling van een kwaliteitsbeheersysteem. Onder zijn verantwoordelijkheid valt ook de rekenplichtige (met rechtstreekse rapportage aan de raad van bestuur). Communicatie maakt ook onderdeel uit van de eenheid. Het gaat daarbij om producten van zowel traditionele als digitale/sociale media. Ook internationale en interinstitutionele betrekkingen ten behoeve van werkzaamheden met instellingen en autoriteiten in de EU en daarbuiten vallen onder de portefeuille van het uitvoerend bureau. Hierbij valt te denken aan het plannen en ontplooien van initiatieven, de coördinatie van EMSA’s standpunt en het organiseren van evenementen en bezoeken.

AFDELING 1: Duurzaamheid en technische bijstand

Afdeling 1 is verantwoordelijk voor duurzaamheidstaken. De nadruk ligt op het leveren van bijdragen tot de Europese groene agenda voor het zeevervoer door versterking van de EU-capaciteit om het mariene milieu te beschermen, de klimaatverandering te beheersen en nieuwe milieu-uitdagingen aan te pakken. De afdeling is verantwoordelijk voor een breed scala aan activiteiten om verontreiniging door schepen te voorkomen en verontreiniging die door schepen en offshore olie- en gasinstallaties wordt veroorzaakt, te bestrijden.

Met haar bezoek- en inspectieprogramma ondersteunt zij de Europese Commissie en de lidstaten bij de correcte uitvoering van EU-wetgeving en bij vraagstukken in verband met het menselijk element en de normen voor zeevarenden.

Deze afdeling, waar de EMSA Academy is gehuisvest, verzorgt uiteenlopende activiteiten voor capaciteitsopbouw ter ondersteuning van de belanghebbenden, en voorziet hiertoe in geavanceerde technologie. Zij beheert projecten voor de verlening van bijstand aan kandidaat-lidstaten van de Unie, de Europese nabuurschapspartnerlanden die de Middellandse Zee, de Zwarte Zee en de Kaspische Zee delen, en niet-EU-landen die partij zijn bij het Memorandum van Overeenstemming van Parijs inzake havenstaatcontrole.

Eenheid 1.1 – Duurzaamheid

Eenheid 1.1 is verantwoordelijk voor duurzaamheidstaken en verleent de lidstaten en de Commissie technische bijstand als het gaat om de gevolgen van de scheepvaart voor het milieu en met het oog op de paraatheid voor en bestrijding van door schepen en offshore olie- en gasinstallaties veroorzaakte verontreiniging.

De eenheid ondersteunt met name de ontwikkeling en uitvoering van toepasselijk EU-recht en internationale klimaat- en milieuwetgeving. Zij ontwikkelt praktische richtsnoeren en instrumenten voor de uitvoering ervan en verzekert zich binnen dit proces van de medewerking van de bredere Europese maritieme cluster.

Zij ontwikkelt en onderhoudt een toolbox om doeltreffend op situaties te kunnen reageren ter aanvulling van de capaciteit van de lidstaten voor de bestrijding van door schepen en offshore olie- en gasinstallaties veroorzaakte verontreiniging, waarbij men erop let of de lidstaten ook steun nodig hebben bij incidenten met gevaarlijke en schadelijke stoffen en andere opkomende bedreigingen van het mariene milieu.

In IMO-verband en, voor zover van toepassing, in het kader van de regionale overeenkomsten ter bescherming van het mariene milieu werkt de eenheid nauw samen met de lidstaten en de Commissie om deze doelen te bereiken.

Eenheid 1.2 – Bezoeken en inspecties, menselijk element

De eenheid is verantwoordelijk voor bezoeken aan de lidstaten, waarbij het accent ligt op de operationele uitvoering van de EU-verordeningen en -richtlijnen op maritiem gebied. Deze taak wordt verricht in nauwe samenwerking met de zakelijke eenheden van het EMSA die met betrekking tot de toepasselijke wetgevingsinstrumenten een specifieke verantwoordelijkheid hebben. Zij verricht tevens inspecties bij classificatiebureaus die schepen voor de internationale handel onderzoeken en certificeren, en die namens lidstaten als erkende organisaties optreden. De resultaten van deze inspecties, die over de hele wereld worden uitgevoerd, neemt de Europese Commissie mee in haar regelmatige beoordelingen van deze organisaties, zoals vereist door EU-wetgeving.

Wat de normen voor zeevarenden betreft, is de eenheid ook verantwoordelijk voor inspecties in derde landen die zorgen voor de opleiding en certificering van zeevarenden zodat zij op schepen onder EU-vlag mogen werken. Voorts beoordeelt en analyseert zij de gegevens in de STCW-IS van het EMSA, het informatiesysteem waarin informatie is opgeslagen over certificaten en erkenningsverklaringen. De eenheid verleent bijstand aan de Commissie en de lidstaten bij vraagstukken op het gebied van de IMO, ILO en het menselijk element, waarbij zij de ervaring benut die is opgedaan met het STCW-Verdrag ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het MLC-Verdrag en andere relevante ILO-instrumenten. In dat kader ondersteunt zij ook initiatieven om de “sociale verantwoordelijkheid” in de scheepvaart te bevorderen en jongeren te interesseren voor een beroep in de zeevaart.

Voor haar bezoeken en inspecties hanteert de eenheid een naar behoren gecertificeerd kwaliteitsbeheersysteem volgens ISO-norm 9001: 2015.

Eenheid 1.3 – Capaciteitsopbouw

Eenheid 1.3 onderneemt activiteiten om de beroepsontwikkeling en opleiding van personeel te ondersteunen bij de bevoegde autoriteiten die hun vlaggenstaat-, havenstaat- en kuststaatverantwoordelijkheden uitoefenen.

Deze eenheid, waar de EMSA Academy is gehuisvest, verleent technische bijstand aan de lidstaten en aan de uitbreidings- en nabuurschapslanden. Met het oog op kennisvergaring is zij verantwoordelijk voor de analyse van binnen het Agentschap verzamelde gegevens en informatie.

Zij is belast met het ontwikkelen, opzetten, actualiseren en verzorgen van gestructureerde en modulaire opleidingen voor ambtenaren van de lidstaten, andere EU-agentschappen, landen van het Europees nabuurschapsbeleid (ENP-landen) en landen die onder het pretoetredingsinstrument vallen (IPA-landen). Haar taken in dit verband bestaan onder andere uit het beheer van tools, de ontwikkeling en voortdurende bijwerking van leerprogramma’s en syllabi, de ontwikkeling van eLearning- en onlinecursussen, het opzetten van gesimuleerde inspecties op schepen met behulp van virtual reality, en de beoordeling en certificering van personen volgens afgesproken methodieken. De eenheid verleent voorts technische bijstand bij controles en in de fasen vóór en na de controles voor de toepassing van de auditregeling voor IMO-lidstaten (IMSAS).

Zij beheert de projecten die onder het mandaat van het Agentschap vallen, met als begunstigden de ENP-landen van de Middellandse Zee, de Zwarte Zee en de Kaspische Zee.

Tot slot is de eenheid verantwoordelijk voor horizontale analyse en verslagen over de algemene tenuitvoerlegging van maritieme wetgeving, het regelmatig en ad hoc opstellen van statistieken ten behoeve van de Commissie en de lidstaten met behulp van interne tools en applicaties, het in samenwerking met de relevante zakelijke eenheden opstellen van jaarlijkse overzichten en van het dynamisch overzicht van nationale autoriteiten, en het coördineren van EMSA’s deelname en follow-up van onderzoeksprojecten in samenwerking met de zakelijke eenheden, de Europese Commissie en andere agentschappen.

Afdeling 2: Veiligheid, beveiliging en toezicht

De missie van afdeling 2 is de Europese Commissie en de lidstaten technisch bij te staan en te ondersteunen op het gebied van de veiligheid en beveiliging van schepen (eenheid 2.1), en aan EMSA’s brede scala van gebruikers diensten voor maritiem toezicht te verlenen (eenheid 2.2).

Op horizontaal niveau is afdeling 2 er ook verantwoordelijk voor dat de overgangsfase naar de gemeenschappelijke gegevensuitwisselingsstructuur (CISE), die eind 2021 operationeel moet zijn, in goede banen wordt geleid door de CISE-belanghebbenden bijeen te brengen voor het opzetten en uitbreiden van het CISE-netwerk. Afdeling 2 is tevens verantwoordelijk voor het opzetten van de samenwerking met het Europees Ruimteagentschap (ESA). Zij volgt de ontwikkelingen in de comités en subcomités van de IMO op de voet. Waar nodig houdt zij zich bezig met de verlening van technische bijstand en de coördinatie daarvan met betrekking tot de veiligheid en beveiliging van schepen en satellietcommunicatie.

Eenheid 2.1 – Veiligheid en beveiliging

Eenheid 2.1 is verantwoordelijk voor de verlening van technische bijstand op het gebied van veiligheid van schepen, de uitrusting van zeeschepen, autonome schepen, maritieme beveiliging, onderzoek naar ongevallen, toevluchtsoorden, havenstaatcontrole en tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake de vlaggenstaat. In deze eenheid is ook de beheerseenheid van EQUASIS gevestigd.

De technische bijstand die eenheid 2.1 verleent aan de Commissie en de lidstaten omvat verschillende veiligheidsaspecten met betrekking tot bijvoorbeeld de lekstabiliteit van passagiersschepen, branden op ro-ro-passagiersschepen, autonome schepen, laden/lossen van bulkschepen, de veiligheid van containerschepen en visserijschepen en veiligheidsbeheer.

Wat de uitrusting van zeeschepen betreft, is de eenheid verantwoordelijk voor het zakelijk beheer van de databank met gegevens over door de EU gecertificeerde uitrusting, en voor het jaarlijks bijwerken van de desbetreffende certificeringsnormen op marien gebied in de EU-wetgeving. Om de werkzaamheden te ondersteunen van de groep van aangemelde instanties voor een geharmoniseerde toepassing van de normen, verzorgt de eenheid het technisch secretariaat. Zij vergemakkelijkt het werk van de marktoezichtautoriteit en ondersteunt de Commissie bij het beheer van de overeenkomst tot wederzijdse erkenning met de Verenigde Staten.

Wat maritieme beveiliging betreft, is de eenheid verantwoordelijk voor de verlening van technische bijstand aan de Commissie bij het monitoren van de naleving door de lidstaten van de vereisten op het gebied van maritieme beveiliging op grond van Verordening (EG) nr. 725/2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten. Zij ondersteunt de Commissie en de lidstaten ook bij vraagstukken op het gebied van cyberbeveiliging en maritieme beveiliging in brede zin.

Wat het onderzoek van ongevallen betreft, is de eenheid verantwoordelijk voor het verlenen van technische bijstand bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/18/EG tot vaststelling van de grondbeginselen voor het onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaartsector. Zij verzorgt het secretariaat voor het raamwerk voor permanente samenwerking van instanties die belast zijn met het onderzoek van ongevallen. Ook is zij verantwoordelijk voor het zakelijk beheer van het Europees Informatieplatform voor scheepvaartongevallen (EMCIP), een databank met behulp waarvan ongevallen en onderzoeksrapporten van de lidstaten kunnen worden opgeslagen en geanalyseerd. Op basis van gegevens over ongevallen kunnen er veiligheidsanalyses en statistieken worden gemaakt van ongevallen op zee.

Eenheid 2.1 is verantwoordelijk voor de verlening van technische bijstand bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2009/16/EG, als gewijzigd, betreffende havenstaatcontrole. Hieronder valt ook deelname in alle instanties die partij zijn bij het Memorandum van Overeenstemming van Parijs inzake havenstaatcontrole. Ook verleent zij technische bijstand bij de tenuitvoerlegging van Richtlijn (EU) 2017/2110 betreffende een inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-passagiersschepen en hogesnelheidspassagiersvaartuigen, en van de wetgeving inzake de vlaggenstaat.

Deze eenheid is ook de plek waar de beheerseenheid van EQUASIS is gevestigd voor het waarborgen van haar dagelijkse werkzaamheden, en verleent voorts technische bijstand in zaken met betrekking tot toevluchtsoorden.

Eenheid 2.2 – Toezicht

De missie van eenheid 2.2 is diensten voor maritiem toezicht te verlenen om een beter beeld van de maritieme informatie te verkrijgen. Hiertoe worden oplossingen toegepast waarbij de operationele behoeften van gebruikers centraal staan. Om dit te bereiken vindt beheer plaats van de inkomende informatiestroom van aardobservatiesatellieten en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden. In dat kader worden gegevens van een automatisch identificatiesysteem die door satellieten zijn gedetecteerd (SAT-AIS) verstrekt, en wordt informatie via een op afstand bestuurd luchtvaartuigsysteem (RPAS) doorgegeven. Dit houdt in dat er regelmatige diensten voor toezicht worden opgezet op basis van door maritieme autoriteiten en kustwachtinstanties ingediende verzoeken en dat er via het rampenplan van het EMSA hulp wordt verleend bij maritieme noodsituaties.

Eenheid 2.2 is verantwoordelijk voor de algemene verzameling en dagelijkse verstrekking van de uitgebreide portefeuille aan gegevens van aardobservatiesatellieten, producten van toegevoegde waarde en waarschuwingsdiensten, zoals die tot stand zijn gekomen met behulp van radar met synthetische apertuur en optische satellieten, en waarmee aan operationele behoeften van meerdere gemeenschappen van maritieme gebruikers wordt voldaan.

De belangrijkste onderdelen van drie specifieke diensten zijn: i) CleanSeaNet, de Europese dienst voor het opsporen van en toezicht houden op olielekkages; ii) maritiem toezicht met Copernicus, dat door de Commissie aan het Agentschap is gedelegeerd; en iii) op satellietbeelden gebaseerde toezichtdiensten, verleend aan Frontex ten behoeve van maritieme grenscontrole.

Eenheid 2.2 is verantwoordelijk voor het opzetten van RPAS-operaties en de algemene verzameling en dagelijkse verstrekking van met behulp van RPAS en satellietcommunicatie verkregen informatie, zoals AIS-berichten, live video, radarwaarnemingen, noodsignalen en emissiemetingen. Hierbij wordt voldaan aan operationele behoeften van meerdere gemeenschappen van maritieme gebruikers, waaronder andere EU-agentschappen, in het kader van de samenwerking op het gebied van de kustwacht. Deze gegevens zijn aanvullend op het algemene beeld van de maritieme informatie, waarbij het onder meer gaat om de waarneming en monitoring van olielekkage (CleanSeaNet), toezicht op de bronemissie van schepen (SOx-waarneming) en de waarneming via satellieten van vaartuigen voor maritiem toezicht. Door de installatie van RPAS aan boord van EMSA-schepen en schepen van andere EU-agentschappen/autoriteiten van lidstaten wordt met deze dienst bijkomende steun verleend aan de bestrijding van verontreiniging en aan andere kustwachtactiviteiten op zee.

Afdeling 3: Digitale diensten en vereenvoudiging

Het EMSA moet de inspanningen voor de integratie van een nieuwe digitale aanpak versnellen om de efficiëntie, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van maritieme operaties te verbeteren. Om aan deze uitdaging het hoofd te bieden moet meer gebruik worden gemaakt van digitale technologieën om waarde scheppende kansen te creëren die het voor alle partijen gemakkelijker maken maritieme gegevens uit te wisselen en te delen. Afdeling 3 is verantwoordelijk voor de leveringscyclus van applicaties, de coördinatie met de zakelijke eenheden, de technische specificaties en het technisch overleg, de coördinatie van de opdrachtgevende bedrijven, en het verlenen van diensten. De afdeling is er ook verantwoordelijk voor dat de zakelijke diensten hoogwaardige en tijdige ondersteuning bieden bij de operationele werkzaamheden van het EMSA.

Eenheid 3.1 – Maritieme digitale diensten

Deze eenheid zorgt voor de ontwikkeling, exploitatie en voortdurende verbetering van alle maritieme digitale diensten van het Agentschap. Om EMSA’s zakelijke doelstellingen te helpen bereiken, werkt de eenheid nauw samen met alle zakelijke eenheden. Zij beantwoordt aan hun behoeften met technische systemen en diensten waarbij een volledige operationele ICT-cyclus wordt uitgevoerd en aan continue verbetering en ontwikkelingen wordt gewerkt.

De eenheid fungeert als platform voor maritieme diensten, dat wordt gedeeld met de lidstaten ter aanvulling en versterking van de nationale capaciteit voor het monitoren van het scheepvaartverkeer, havenstaatcontrole en paraatheid voor en bestrijding van verontreiniging van de zee. De activiteiten van de eenheid bestrijken onder meer het integreren en combineren van verschillende soorten informatie om een maritiem beeld op te bouwen en op maat gesneden diensten tot stand te brengen die beantwoorden aan de behoeften van de gebruiker. Doel hiervan is dubbel werk, overlappende infrastructuren en onnodige uitgaven te voorkomen.

Voorts coördineert de eenheid de ontwikkeling en uitvoering van een op de cloud gebaseerde ICT-strategie om te waarborgen dat er wordt voorzien in de beste oplossing en nieuwste applicaties waarmee zij de gebruikers van dienst kan zijn. In combinatie met de toepassing van instrumenten voor de analyse van big data en algoritmen van kunstmatige intelligentie moeten cloud-gebaseerde oplossingen EMSA’s capaciteit vergroten voor de inzet van nieuwe diensten met toegevoegde waarde in verschillende operationele contexten. Hierbij valt te denken aan visserijcontrole, grenscontrole, beveiliging, veiligheid van het scheepvaartverkeer, kustbescherming en milieubescherming. De eenheid draagt bij aan de activiteiten op het gebied van cyberbeveiliging om bij het EMSA het hoogste niveau van ICT-beveiliging te waarborgen. In dat kader wordt met de lidstaten en de sector ervaring en kennis gedeeld.

Eenheid 3.2 – Digitale infrastructuur

De eenheid is verantwoordelijk voor het beheer van het datacentrum (op primaire en bedrijfscontinuïteitslocaties), de hosting- en IT-werkzaamheden voor alle maritieme applicaties, het interne beheer van zakelijke diensten, het desktopbeheer en de servicedesk voor interne gebruikers, en netwerktaken en beveiliging.

Zij ondersteunt het ontwikkelen, testen, uitrollen en gebruiken van EMSA’s infrastructuur en zakelijke diensten. Hierbij worden geavanceerde en op ITIL gebaseerde processen voor het IT-servicebeheer toegepast. De eenheid ondersteunt zakelijke doelstellingen en verzekert volledige beschikbaarheid, prestaties en betrouwbaarheid van de diensten dankzij de implementatie van hostingoplossingen op basis van beste praktijken, monitoring, bedrijfscontinuïteit en processen voor calamiteitenherstel.

Wat alle middleware en de databank betreft, is de eenheid belast met beheer, installatie, configuratie, integratie en inzet van applicatie-onderdelen binnen de pre-productie- en productie-omgevingen van EMSA’s ICT-infrastructuur (met inbegrip van de bedrijfscontinuïteitsfaciliteit (BCF)).

De eenheid is tevens verantwoordelijk voor het MSS, dat 24 uur per dag, zeven dagen per week operationele en technische diensten levert. Om te zorgen dat de systemen beschikbaar en stabiel blijven, wordt toegezien op de continuïteit van de inkomende en uitgaande gegevensstromen, de kwaliteit van de rapportages en het incidentenbeheer, gekoppeld aan alle maritieme applicaties van het Agentschap. Het MSS fungeert bij maritieme noodsituaties als één aanspreekpunt voor de inzet van EMSA’s operationele diensten en rapporteert bij het Agentschap en de Commissie over ongevallen op zee overeenkomstig het rampenplan van het EMSA.

De eenheid is bovendien verantwoordelijk voor de technische en zakelijke validatie en verificatie van applicaties, het beheer bij het bouwen van de applicaties en de uitrol ervan, en het prepareren van systemen voor het monitoren van de applicaties.

Eenheid 3.3 – Vereenvoudiging

De eenheid werkt samen met de lidstaten en de EU-instellingen aan de uitvoering van EU-initiatieven voor de monitoring van het scheepsverkeer op de gebieden die vallen onder Richtlijn 2002/59/EG (zoals gewijzigd). Met de lidstaten werkt zij samen aan het gebruik van het SafeSeaNet, het gegevenscentrum van de Unie voor samenwerking op het gebied van het identificatie- en volgsysteem voor de lange afstand (EU LRIT CDC) en de internationale gegevensuitwisseling in dit verband (LRIT IDE). Ook staat zij de Europese Commissie en de lidstaten bij in LRIT-vraagstukken binnen de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

De eenheid ondersteunt de technische uitvoering van de richtlijn betreffende meldingsformaliteiten en de verbetering van het Europees maritiem éénloketsysteem (EMSWe) overeenkomstig Verordening (EU) 2019/1239. Aan de Commissie en de lidstaten wordt bijstand verleend om de ontwikkeling te ondersteunen van aan e-certificaten gerelateerde diensten en om de melding van schepen te faciliteren.

De eenheid beheert de belangrijkste samenwerkingsovereenkomsten met EU-instellingen, waarbij zij hun zakelijke behoeften omzet in functionele specificaties. Er is een veelheid aan samenwerkingsovereenkomsten die met verschillende instellingen zijn afgesloten, zoals het Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA), de Zeemacht van de Europese Unie (EUNAVFOR), het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol), het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) en het Maritiem Analyse- en Operatiecentrum op het gebied van verdovende middelen (MAOC-N).

Afdeling 4: Zakelijke diensten

De missie van afdeling 4 voor zakelijke diensten is het Agentschap hoogwaardige en tijdige ondersteuning te bieden bij de vervulling van zijn operationele kerntaken. Zij staat het management en personeel bij op gebieden als personeelszaken, juridische zaken (bijvoorbeeld toegang tot documenten) en financiële zaken en biedt ondersteuning bij andere zakelijke diensten zoals de uitvoering van de zetelovereenkomst, voorzieningen en logistiek, gegevensbeheer, de organisatie van EMSA-evenementen en missies.

Hulp wordt geboden aan de afdelingen en het uitvoerend bureau met betrekking tot de voorbereiding, invoering en follow-up van alle aanbestedingsprocedures, het initiëren van financiële verrichtingen, financieel contractbeheer en activabeheer.

Eenheid 4.1 – Personeelszaken en interne ondersteuning

De eenheid is in hoofdzaak verantwoordelijk voor de uitvoering van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor ontwikkeling, uitvoering en ondersteuning op het gebied van aanwerving, personeelszaken, loopbaanontwikkeling, bezoldiging, welzijn van het personeel, opleiding en ontwikkeling en de organisatie van en vergoedingen bij missies.

Voorts is zij verantwoordelijk voor het uitvoeren van en toezien op de rechten en plichten in het kader van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten (zetelovereenkomst) voor het Agentschap en zijn personeel.

De eenheid is belast met de uitvoering, in het gehele Agentschap, van het beleid en de procedures op het gebied van gegevensbeheer, archivering, afhandeling van post/mail, print- en kopieeractiviteiten en vergoedingen bij evenementen van het EMSA.

Eenheid 4.2 – Juridische zaken, financiën en voorzieningen

De eenheid verstrekt advies aan de uitvoerend directeur over juridische, budgettaire en financiële aangelegenheden en waarborgt de conformiteit van de juridische en financiële verrichtingen met EMSA’s financieel reglement. Zij voert adviserings- en controlewerkzaamheden uit op het gebied van aanbestedingsprocedures, juridische verbintenissen, financiële aangelegenheden en begrotingskwesties. Alle financiële verrichtingen worden door de eenheid vooraf geverifieerd. Zij verzorgt daarnaast de factuurregistratie van het Agentschap, het beheer van het contractarchief en alle ABAC-toegangsrechten. Zij richt zich tevens op het stroomlijnen van de administratieve procedures door te voorzien in opleiding op het gebied van financiën en aanbesteding, het opstellen en bijhouden van voorschriften, richtsnoeren, modellen en procedures, en, in de hoedanigheid van zakelijke eenheid, het verbeteren van aanbestedings- en financiële tools bij het Agentschap, met inbegrip van e-aanbesteding. De eenheid behandelt ook aangelegenheden op het gebied van toegang tot documenten.

Zij levert het kader voor de vaststelling van het milieubeleid voor het Agentschap en coördineert het project dat toewerkt naar EMAS-registratie.

De eenheid onderhoudt en beheert de gebouwen en infrastructuur van het EMSA, behandelt aspecten op het gebied van veiligheid en beveiliging, geeft steun aan EMSA-evenementen en verleent tal van andere ondersteuningsdiensten.