Upravni odbor

Upravni odbor nadzoruje delo agencije in izvršne direktorice. Njegova naloga je predvsem, da sprejme enotni programski dokument agencije, ki zajema triletno obdobje, ter na podlagi svoje pristojnosti v okviru proračunskega postopka proračun in kadrovski načrt. Poleg tega sprejme in oceni konsolidirano letno poročilo o dejavnostih agencije, kot je določeno v finančni uredbi, v okviru česar obravnava doseganje ciljev ter rezultate v zvezi z načeli stroškovne učinkovitosti, uspešnosti in dobrega finančnega poslovodenja.

V upravnem odboru so zbrani predstavniki vseh držav članic EU, Islandije in Norveške (državi Efte kot opazovalki) ter štirje predstavniki Komisije in štirje predstavniki brez glasovalne pravice iz različnih sektorjev pomorstva.

Upravni odbor

Save

Save