Izjave o poslanstvu

Agencija

Poslanstvo agencije EMSA je, da služi pomorskim interesom EU za zagotovitev varnega, zelenega in konkurenčnega pomorskega sektorja ter da deluje kot zanesljiva in ugledna referenčna točka v pomorskem sektorju v Evropi in po svetu.

Agencija EMSA je s svojim bogatim znanjem in izkušnjami zavzela položaj osrednjega akterja v pomorskem grozdu v Evropi in zunaj nje.

Aktivna je na področju pomorske varnosti, zaščite, podnebja, okolja ter zadev in nalog v zvezi z enotnim trgom, ne samo kot ponudnik storitev državam članicam in Komisiji, temveč tudi kot inovativen in zanesljiv partner in središče znanja tako za evropski pomorski grozd kot tudi na mednarodni ravni.

Izvršna direktorica

Izvršna direktorica, ki poroča upravnemu odboru, je odgovorna za vzpostavitev, delovanje in razvoj agencije v skladu z uredbo o ustanovitvi agencije EMSA.

Izvršni urad

Podpira direktorico na vseh področjih, za katera je odgovorna. To vključuje pomoč pri zagotavljanju dobrega upravljanja, spodbujanje skladnosti, preglednosti in kulture javne uprave. Na področju načrtovanja in spremljanja je izvršni urad odgovoren za razvoj glavnih institucionalnih dokumentov za načrtovanje in poročanje (enotni programski dokument in konsolidirano letno poročilo o dejavnostih), pri čemer spremlja celoten proračunski cikel, od priprave začetnih osnutkov do zaključnega spremljanja izvrševanja proračuna. Izvršni urad zagotavlja storitve sekretariata upravnemu odboru agencije EMSA ter izvaja vse naloge, povezane s skladnostjo in revizijo (Služba za notranjo revizijo, Evropsko računsko sodišče, okvir notranje kontrole itd.), vključno z obvladovanjem tveganja. Poleg tega je odgovoren še za dve pomembni nalogi, tj. stalen razvoj sistema za upravljanje kakovosti in računovodenje (z neposrednim poročanjem upravnemu odboru agencije). Med njegove naloge spada tudi komuniciranje, in sicer tako komuniciranje prek tradicionalnih kanalov sporočanja kot tudi prek digitalnih/družbenih medijev. Izvršni urad skrbi tudi za mednarodne in medinstitucionalne odnose na področju sodelovanja z institucijami in organi v EU in zunaj nje. To vključuje načrtovanje in dajanje pobud, oblikovanje enotnega stališča agencije EMSA ter organizacijo dogodkov in obiskov.

ODDELEK 1: Trajnost in tehnična pomoč

Oddelek 1 je odgovoren za naloge, povezane s trajnostjo, pri čemer se osredotoča na prispevek k evropski zeleni agendi za pomorski promet, in sicer tako, da krepi zmogljivosti EU za zaščito morskega okolja, obvladovanje podnebnih sprememb in reševanje novih okoljskih izzivov. Odgovoren je za širok nabor ukrepov za preprečevanje onesnaževanja z ladij ter odzivanje na onesnaževanje z ladij in morskih naftnih ploščadi.

Poleg tega Evropsko komisijo in države članice podpira pri pravilnem izvajanju zakonodaje EU, in sicer s svojim programom obiskov in inšpekcijskih pregledov, ter pri vprašanjih, povezanih s človeškimi dejavniki in standardi za pomorščake.

Skrbi za delovanje akademije agencije EMSA in si na razne načine prizadeva za krepitev zmogljivosti, npr. z zagotavljanjem najsodobnejše tehnologije, s čimer zagotavlja podporo svojim deležnikom. Vodi tudi projekte za pomoč državam, ki zaprosijo za pristop k Uniji, državam evropskega sosedstva, ki si delijo Sredozemsko, Črno in Kaspijsko morje, pa tudi tretjim državam podpisnicam Pariškega memoranduma o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe.

Enota 1.1 – Trajnost

Enota 1.1 je odgovorna za naloge, povezane s trajnostjo, državam članicam in Komisiji pa zagotavlja tehnično pomoč pri zadevah, povezanih z vplivom pomorskega prometa na okolje, pa tudi pomoč pri pripravah in odzivanju na onesnaževanje z ladij in pomorskih naftnih ploščadi.

Enota podpira zlasti razvoj in izvajanje ustrezne zakonodaje EU ter mednarodne zakonodaje na področju podnebja in okolja ter pripravlja praktične smernice in orodja za njeno izvajanje, pri čemer zagotavlja, da v tem procesu sodeluje širši evropski pomorski grozd.

Enota razvija in vzdržuje učinkovito zbirko orodij za odzivanje, s čimer krepi zmogljivost držav članic za odzivanje na onesnaževanje z ladij in pomorskih naftnih ploščadi, pri tem pa pozornost namenja temu, da države članice podpira tudi pri nezgodah, ki vključujejo nevarne in zdravju škodljive snovi ter druge nove grožnje za morsko okolje.

Za doseganje teh ciljev enota vzdržuje tesne odnose z državami članicami in Komisijo v Mednarodni pomorski organizaciji (IMO) ter v okviru regionalnih sporazumov o varstvu morskega okolja, kadar je to ustrezno.

Enota 1.2 – Obiski in inšpekcijski pregledi, človeški dejavniki

Enota je odgovorna za obiske v državah članicah, pri čemer poudarek namenja operativnemu izvajanju pomorskih uredb in direktiv EU. To nalogo izvaja v tesnem sodelovanju s poslovnimi enotami agencije EMSA, ki so odgovorne za ustrezne zakonodajne instrumente. Izvaja tudi inšpekcijske preglede klasifikacijskih zavodov, ki pregledujejo ladje v mednarodni trgovini in jim izdajajo spričevala ter kot priznane organizacije delujejo v imenu držav članic. Ti inšpekcijski pregledi se izvajajo po vsem svetu, njihovi rezultati pa so vključeni v redne ocene teh organizacij, ki jih v skladu s pravom EU izvaja Evropska komisija.

Na področju standardov za pomorščake je enota odgovorna tudi za inšpekcijske preglede v tretjih državah, v katerih se izobražujejo in pridobivajo spričevala pomorščaki, ki zato smejo delati na ladjah pod zastavo držav članic EU. Sodeluje tudi pri statističnem pregledu podatkov, ki jih gosti sistem agencije EMSA STCW-IS, tj. informacijski sistem, v katerem so shranjene informacije o spričevalih in overitvah, ki potrjujejo njihovo priznavanje. Poleg tega enota zagotavlja pomoč Komisiji in državam članicam pri zadevah, povezanih z Mednarodno pomorsko organizacijo (IMO), Mednarodno organizacijo dela (MOD) in človeškimi dejavniki, pri čemer uporablja izkušnje, ki jih je pridobila v zvezi z Mednarodno konvencijo o standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov (STCW), da bi podprla izvajanje Konvencije o delu v pomorstvu in druge pomembne instrumente MOD, ter podpira pobude, ki spodbujajo „družbeno odgovornost“ v pomorskem prometu in mlade nagovarjajo k pomorskim poklicem.

Enota v okviru izvajanja dejavnosti obiskov in inšpekcijskih pregledov uporablja sistem za upravljanje kakovosti, ki je ustrezno certificiran po standardu ISO 9001:2015.

Enota 1.3 − Krepitev zmogljivosti

Enota 1.3 je odgovorna za dejavnosti, ki podpirajo strokovni razvoj in usposabljanje osebja pristojnih organov, ki izvajajo odgovornosti države zastave, države pristanišča in obalne države.

Skrbi za akademijo agencije EMSA ter zagotavlja tehnično pomoč državam članicam, državam širitve in državam sosedstva. Odgovorna je tudi za pridobivanje znanja na podlagi podatkov in informacij, ki se v agenciji zbirajo z analizo.

Enota je odgovorna za oblikovanje, razvoj, posodabljanje in izvajanje strukturiranih in modularnih programov usposabljanja, ki koristijo uradnikom iz držav članic, drugih agencij EU ter držav ESP in IPA. To med drugim vključuje orodja za upravljanje, razvoj in stalno posodabljanje zadevnih učnih načrtov in predmetnikov, razvoj in izvajanje tečajev e-učenja in spletnih tečajev, razvoj simulacij inšpekcijskih pregledov z virtualno resničnostjo ter ocenjevanje posameznikov in izdajanje spričeval v skladu s sprejetimi metodologijami. Enota zagotavlja tudi tehnično pomoč pred in med revizijami IMSAS ter po njih.

Vodi projekte v Sredozemskem, Črnem in Kaspijskem morju na področjih, ki spadajo pod pooblastila agencije in katerih upravičenke so države ESP.

Enota pa je odgovorna tudi za horizontalno analizo in poročila o splošnem izvajanju pomorske zakonodaje, pripravo rednih in priložnostnih statistik na podlagi podatkov, ki so na voljo v internih orodjih in aplikacijah, s katerimi podpira Komisijo in države članice, pripravo letnih pregledov v sodelovanju z ustreznimi poslovnimi enotami, pripravo dinamičnega pregleda nacionalnih organov, usklajevanje sodelovanja agencije EMSA ter nadaljnje spremljanje ustreznih raziskovalnih projektov v sodelovanju s poslovnimi enotami, Evropsko komisijo in drugimi agencijami.

Oddelek 2: Varnost, zaščita in nadzor

Poslanstvo oddelka 2 je zagotavljati tehnično pomoč ter podpirati Evropsko komisijo in države članice pri zadevah, povezanih z varnostjo in zaščito ladij (enota 2.1), ter številnim uporabnikom agencije EMSA zagotavljati storitve pomorskega nadzora (enota 2.2).

Oddelek 2 je na horizontalni ravni odgovoren tudi za upravljanje prehodne faze skupnega okolja za izmenjavo informacij (CISE), tako da združuje njegove deležnike, da bi se omrežje CISE razvilo in razširilo ter s tem začelo redno delovati do konca leta 2021. Oddelek 2 je poleg tega odgovoren za izvajanje sodelovanja z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA). Zelo pozorno spremlja postopke v odborih in pododborih IMO ter zagotavlja in po potrebi usklajuje vso tehnično podporo, ki je potrebna pri zadevah, povezanih z varnostjo, zaščito in satelitsko komunikacijo ladij.

Enota 2.1 – Varnost in zaščita

Enota 2.1 je odgovorna za zagotavljanje tehnične pomoči pri zadevah, ki so povezane z varnostjo ladij, pomorsko opremo, avtonomnimi ladjami, pomorsko varnostjo, preiskavami nesreč, pribežališči, izvajanjem odgovornosti države zastave in pomorsko inšpekcijo države pristanišča. Skrbi tudi za enoto za upravljanje informacijskega sistema EQUASIS.

Enota 2.1 je odgovorna za tehnično pomoč Komisiji in državam članicam pri različnih zadevah, povezanih z varnostjo, vključno s stabilnostjo poškodovanih potniških ladij, požari na potniških ladjah ro-ro, avtonomnimi ladjami, natovarjanjem/raztovarjanjem ladij za prevoz razsutega tovora, varnostjo kontejnerskih in ribiških ladij ter upravljanjem varnosti.

V zvezi s pomorsko opremo je enota 2.1 odgovorna za poslovno upravljanje podatkovne zbirke o certificirani opremi EU in letno posodabljanje ustreznih standardov za pomorsko certificiranje v zakonodaji EU. Podpira delo skupine priglašenih organov za usklajevanje izvajanja standardov, tako da opravlja funkcijo tehničnega sekretariata, olajšuje delo organa za nadzor trga in podpira Komisijo pri upravljanju sporazuma z Združenimi državami o medsebojnem priznavanju.

Na področju pomorske varnosti je enota odgovorna za zagotavljanje tehnične pomoči Komisiji pri spremljanju tega, kako države članice izpolnjujejo zahteve glede pomorske varnosti iz Uredbe (ES) št. 725/2004 o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih. Zagotavlja tudi podporo Komisiji in državam članicam pri zadevah, ki se nanašajo na kibernetsko varnost, in zadevah pomorske varnosti na splošno.

V zvezi s preiskavami nesreč je enota odgovorna za tehnično pomoč pri izvajanju Direktive 2009/18/ES o določitvi temeljnih načel za preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa. Opravlja funkcijo sekretariata za stalni okvir sodelovanja organov za preiskave nesreč. Odgovorna je tudi za poslovno upravljanje Evropske informacijske platforme za pomorske nesreče (EMCIP), tj. orodja za shranjevanje in analizo podatkov o nesrečah in poročil o preiskavah, ki jih predložijo države članice. Na podlagi podatkov o nezgodah zagotavlja varnostno analizo in statistične podatke v zvezi s pomorskimi nezgodami.

Enota 2.1 je odgovorna za tehnično pomoč pri izvajanju Direktive 2009/16/ES, kakor je bila spremenjena (pomorska inšpekcija države pristanišča). To vključuje sodelovanje z vsemi organi Pariškega memoranduma o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe. Odgovorna je tudi za tehnično pomoč pri izvajanju Direktive (EU) 2017/2110 o sistemu inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro potniškimi ladjami in visokohitrostnimi potniškimi plovili ter za izvajanje odgovornosti države zastave.

Poleg tega skrbi za enoto za upravljanje informacijskega sistema EQUASIS, pri čemer zagotavlja njeno vsakodnevno delovanje in tehnično pomoč o vprašanjih, ki so povezana s pribežališči.

Enota 2.2 – Nadzor

Poslanstvo enote 2.2 je zagotavljati storitve pomorskega nadzora, s čimer agenciji zagotavlja boljšo sliko dejanskega stanja, in sicer tako da izvaja rešitve, ki v središče postavljajo operativne potrebe uporabnikov. To dosega z ustreznim upravljanjem pridobivanja podatkov in vsakodnevnimi operacijami v zvezi s tokom informacij o opazovanju Zemlje, ki ga zagotavljajo sateliti, z zagotavljanjem informacij iz sistema samodejnega prepoznavanja s sateliti (SAT-AIS) in prenosom informacij, ki temeljijo na sistemih daljinsko pilotiranih zrakoplovov (RPAS). To vključuje vzpostavitev rednih storitev nadzora na podlagi zahtevkov pomorskih organov in drugih agencij obalne straže ter podporo pri reševanju izrednih razmer na morju, ki jo zagotavlja z načrtom agencije EMSA za ravnanje v nepredvidljivih razmerah.

Enota 2.2 je odgovorna za splošno pridobivanje in obdelavo obsežnega portfelja informacij s satelitskim daljinskim zaznavanjem Zemlje, produkte z dodano vrednostjo ter storitve opozarjanja na podlagi sintetičnoodprtinskega radarja in optičnih satelitov, s čimer podpira operativne zahteve številnih skupnosti pomorskih uporabnikov.

To so glavni sestavni deli treh ločenih storitev: i) CleanSeaNet, evropske storitve za odkrivanje in spremljanje razlitja nafte; ii) storitve programa Copernicus za pomorski nadzor v skladu s pooblastilom Komisije agenciji in iii) storitve satelitskih posnetkov, ki se zagotavljajo agenciji Frontex za nadzor in varovanje morske meje.

V zvezi s sistemi daljinsko pilotiranih zrakoplovov in storitev satelitske komunikacije je enota 2.2 odgovorna za vzpostavitev delovanja sistemov daljinsko pilotiranih zrakoplovov ter splošno pridobivanje in vsakodnevno zagotavljanje informacij, ki temeljijo na daljinsko pilotiranih zrakoplovih in satelitski komunikaciji, kot so sporočila AIS, videoposnetki v živo, zaznavanje z radarji, signali za nevarnost in meritve emisij, s čimer podpira operativne zahteve številnih skupnosti pomorskih uporabnikov, med drugim agencij EU v okviru sodelovanja obalnih straž. S temi informacijami se dopolnjuje splošna slika pomorskih informacij, vključno s storitvijo za odkrivanje in spremljanje razlitja nafte (CleanSeaNet), nadzorom nad emisijami z ladij (odkrivanje SOx) ter odkrivanjem plovil prek satelita za pomorski nadzor. Poleg tega ta storitev z namestitvijo sistemov daljinsko pilotiranih zrakoplovov na plovila agencije EMSA in drugih agencij EU/organov držav članic dodatno podpira odzivanje na onesnaževanje in druge dejavnosti obalne straže na morju.

Oddelek 3: Digitalne storitve

Agencija EMSA mora pospešiti prizadevanja v zvezi z integracijo novega digitalnega pristopa, da bi okrepila učinkovitost, zanesljivost in predvidljivost pomorskih operacij. Za reševanje tega izziva je treba povečati uporabo digitalnih tehnologij, da bi se zagotovila podlaga za ustvarjanje vrednosti in izboljšala izmenjava pomorskih podatkov med vsemi akterji. Oddelek 3 je odgovoren za življenjski cikel zagotavljanja aplikacij, usklajevanje poslovnih enot, tehnične specifikacije in tehnična posvetovanja, koordinacijo pogodbenih podjetij ter izvajanje storitev. Odgovoren je tudi za to, da skupne službe zagotavljajo kakovostno in pravočasno podporo osnovnemu operativnemu poslovanju agencije EMSA.

Enota 3.1 – Integrirane storitve pomorskega prometa

Enota zagotavlja razvoj, delovanje in stalno izboljševanje vseh digitalnih storitev agencije v pomorstvu. Enota podpira agencijo EMSA pri doseganju njenih poslovnih ciljev, tako da tesno sodeluje z vsemi poslovnimi enotami ter njihove potrebe preoblikuje v tehnične sisteme in storitve, ter skrbi za celoten operativni cikel IKT, vključno s stalnimi izboljšavami in razvojem.

Deluje kot platforma za pomorske storitve, ki so na voljo državam članicam, s čimer se dopolnjuje in krepi nacionalna zmogljivost za spremljanje prometa plovil, pomorska inšpekcija države pristanišča ter pripravljenost in odzivanje na onesnaženje morja. Med dejavnostmi enote so tudi povezovanje in kombiniranje različnih vrst podatkov, vzpostavitev slike pomorskega stanja in projektiranje storitev, prilagojenih zahtevam uporabnikov, s čimer se preprečujejo podvajanje prizadevanj, prekrivanje infrastruktur in nepotrebni stroški.

Poleg tega enota usklajuje razvoj in izvajanje strategije za IKT v oblaku ter s tem zagotavlja, da so za izpolnjevanje potreb uporabnikov na voljo najboljše rešitve in najnovejše aplikacije IKT. Cilj rešitev v oblaku je skupaj z uporabo orodij za analizo velepodatkov in algoritmi umetne inteligence povečati zmogljivost agencije EMSA za zagotavljanje novih storitev z dodano vrednostjo za različne operativne okvire, npr. nadzor ribištva, nadzor meje, zaščita, varnost pomorskega prometa, zaščita obale in varstvo okolja. Enota tudi prispeva k dejavnostim za kibernetsko varnost, da bi zagotovila najvišjo raven varnosti IKT v agenciji EMSA ter si z državami članicami in industrijo izmenjevala izkušnje in znanje.

Enota 3.2 – Pomorske digitalne rešitve

Enota je odgovorna za upravljanje podatkovnega centra (na primarni lokaciji in v centru neprekinjenega poslovanja), za zagotovitev gostovanja in operacij IT za vse aplikacije na področju pomorstva, za interno upravljanje skupnih služb, upravljanje namizij in službo za pomoč notranjim uporabnikom ter za omrežja in varnost.

Enota podpira razvoj, preskušanje, namestitev in delovanje infrastrukture in skupnih služb agencije, pri čemer uporablja najnovejše procese upravljanja storitev IT na podlagi knjižnice ITIL. Prispeva k doseganju poslovnih ciljev, tako da zagotavlja razpoložljivost storitev od konca do konca, učinkovitost in zanesljivost z izvajanjem procesov na področju gostovanja, spremljanja, neprekinjenega poslovanja in vnovične vzpostavitve delovanja po nepredvidljivih dogodkih, ki temeljijo na dobri praksi.

Naloge enote so tudi upravljanje vse vmesne programske opreme in podatkovnih zbirk ter namestitev, nastavitev, povezovanje in postavitev komponent aplikacij v predprodukcijskih in produkcijskih okoljih infrastrukture IKT agencije EMSA (vključno z enoto za neprekinjeno poslovanje (BCF)).

Poleg tega je enota odgovorna tudi za službe za pomoč na morju, ki zagotavljajo operativne in tehnične storitve 24 ur na dan vse dni v tednu, pri čemer razpoložljivost in stabilnost sistemov zagotavlja s spremljanjem neprekinjenosti toka vhodnih in izhodnih podatkov, poročanjem o kakovosti in obvladovanjem incidentov v zvezi z vsemi aplikacijami agencije, ki so povezane s pomorstvom. Službe za pomoč na morju v primeru izrednih razmer na morju deluje kot enotna kontaktna točka za mobilizacijo operativnih služb agencije EMSA ter v skladu z načrtom ravnanja v nepredvidljivih razmerah agenciji EMSA in Komisiji poroča o pomorskih nesrečah.

Enota je odgovorna tudi za tehnično in poslovno potrjevanje in preverjanje aplikacij, upravljanje graditev aplikacij, postavitev aplikacij in pripravo sistemov za spremljanje aplikacij.

Enota 3.3 – Horizontalne digitalne storitve

Enota sodeluje z državami članicami in institucijami EU, da bi izvajala pobude glede spremljanja prometa plovil EU na področjih, ki jih zajema Direktiva 2002/59/ES (kakor je bila spremenjena), zlasti s sodelovanjem z državami članicami pri upravljanju sistema SafeSeaNet, skupnega podatkovnega centra Evropske unije za prepoznavanje in sledenje na velike razdalje (EU LRIT CDC) ter mednarodne izmenjave podatkov za prepoznavanje in sledenje na velike razdalje (LRIT IDE). Poleg tega Evropski komisiji in državam članicam v okviru Mednarodne pomorske organizacije (IMO) zagotavlja pomoč pri reševanju težav v zvezi s prepoznavanjem in sledenjem na velike razdalje.

Enota je odgovorna tudi za podporo tehničnemu izvajanju direktive o formalnostih poročanja in krepitvi evropskega okolja enotnega okenca za pomorski sektor (EMSWe) v skladu z Uredbo (EU) 2019/1239. Komisiji in državam članicam zagotavlja pomoč, da podpira razvoj storitev, povezanih z e-spričevali, ter olajšuje poročanje za ladje.

Poleg tega enota upravlja glavne sporazume o sodelovanju z institucijami EU, tako da zbira njihove poslovne zahteve in jih preoblikuje v funkcionalne specifikacije. Sklenjenih je veliko sporazumov o sodelovanju z različnimi institucijami, med drugim z Evropsko agencijo za nadzor ribištva (EFCA), pomorskimi silami pod vodstvom Evropske unije, Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol), Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (EBCGA) ter Pomorskim analitičnim in operacijskim centrom za narkotike (MAOC-N).

Oddelek 4: Skupne službe

Poslanstvo Oddelka 4 – Skupne službe je zagotoviti kakovostno in pravočasno podporo osnovnemu operativnemu poslovanju agencije EMSA ter vodstvu in osebju pomagati na področjih kadrovskih zadev, pravnih (vključno z dostopom do dokumentov) in finančnih zadev ter drugih skupnih storitev, kot so izvajanje sporazuma o sedežu, infrastrukturne zmogljivosti in logistika, upravljanje evidenc ter organizacija dogodkov in misij agencije EMSA.

Oddelkom in izvršnemu uradu zagotavlja tudi pomoč pri pripravi, začetku in nadaljnjem spremljanju vseh postopkov za oddajo javnega naročila, začetku finančnih postopkov, upravljanju finančnih pogodb ter upravljanju sredstev.

Enota 4.1 – Kadrovske zadeve in notranja podpora

Enota je odgovorna predvsem za izvajanje Kadrovskih predpisov in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, pa tudi za razvoj, prenos v prakso in zagotavljanje podpore v zvezi s kadrovsko politiko na področjih zaposlovanja, urejanja upravnih zadev za zaposlene, razvoja poklicne poti, prejemkov, dobrega počutja zaposlenih, učenja in razvoja, organizacije misij ter povračil.

Poleg tega je enota odgovorna za izvajanje in spremljanje pravic in obveznosti v skladu s Protokolom o privilegijih in imunitetah (sporazum o sedežu) za agencijo in njeno osebje.

V agenciji je odgovorna tudi za izvajanje politike in postopkov upravljanja evidenc, arhiviranje, obravnavanje pošte, fotokopirnico ter povračila v zvezi z dogodki agencije EMSA.

Enota 4.2 – Pravne in finančne zadeve ter infrastruktura

Ta enota izvršni direktorici svetuje o pravnih, proračunskih in finančnih zadevah ter zagotavlja skladnost pravnih in finančnih transakcij s finančno uredbo agencije EMSA. Na tem področju zagotavlja zlasti svetovanje in preverjanje v zvezi s postopki za oddajo javnih naročil in pravnimi obveznostmi ter finančnimi in proračunskimi zadevami. Enota izvaja predhodno finančno preverjanje vseh finančnih transakcij, agenciji pa zagotavlja evidentiranje računov in upravljanje arhiva pogodb ter vse pravice dostopa do zbirke ABAC. Njen cilj je tudi racionalizirati upravne postopke, tako da zagotavlja usposabljanje v zvezi s financami in javnim naročanjem, pripravlja in posodablja ustrezna pravila, smernice, predloge in postopke ter kot poslovna enota izboljšuje orodja agencije za javna naročila in finance, vključno z e-javnim naročanjem. Obravnava tudi zadeve, povezane z dostopom do dokumentov.

Enota zagotavlja okvir za določitev okoljske politike agencije in usklajuje projekt, namenjen registraciji sistema EMAS.

Poleg tega vzdržuje in upravlja prostore ter infrastrukturo agencije EMSA, rešuje zadeve v zvezi z varnostjo in zaščito ter zagotavlja podporo dogodkom EMSA in številne podporne storitve.