Poslanie

Agentúra

Poslaním agentúry EMSA je slúžiť námorným záujmom EÚ pre bezpečný, chránený, ekologický a konkurencieschopný námorný sektor a pôsobiť ako spoľahlivé a rešpektované referenčné miesto v námornom sektore v Európe a na celom svete.

Agentúra EMSA využíva svoje jedinečné know-how, aby zaujala pozíciu vedúceho hráča v klastri námornej dopravy v Európe aj mimo nej.

Agentúra EMSA sa venuje problémom a úlohám v oblasti námornej bezpečnosti, ochrany námornej dopravy, klímy, životného prostredia a jednotného trhu, a to v prvom rade ako poskytovateľ služieb členským štátom a Komisii, ale tiež ako inovatívny a spoľahlivý partner a znalostné centrum pre európsky klaster námornej dopravy a prípadne aj ako medzinárodný referenčný subjekt.

Výkonný riaditeľ

Výkonný riaditeľ, ktorý je podriadený správnej rade, zodpovedá za zriadenie, fungovanie a rozvoj agentúry v súlade so zakladajúcim nariadením agentúry EMSA.

Úrad výkonného riaditeľa

Zabezpečuje podporu riaditeľa vo všetkých oblastiach, za ktoré nesie zodpovednosť. To zahŕňa pomoc s dobrou správou prostredníctvom podpory riadenia, presadzovania dodržiavania predpisov, transparentnosti a kultúry verejnej služby. V oblasti plánovania a monitorovania je tento útvar zodpovedný za vypracovanie hlavných dokumentov inštitúcie týkajúcich sa plánovania a podávania správ (jednotný programový dokument a konsolidovaná výročná správa o činnosti), dohliadanie na celý rozpočtový cyklus od počiatočných vstupov až po monitorovanie jeho plnenia. Úrad výkonného riaditeľa zabezpečuje služby sekretariátu pre správnu radu agentúry EMSA a plní všetky úlohy, ktoré súvisia s dodržiavaním predpisov a auditom agentúry EMSA (Útvar pre vnútorný audit, Európsky dvor audítorov, rámec vnútornej kontroly atď.) vrátane riadenia rizík. Ďalšie dve oblasti, za ktoré zodpovedá úrad výkonného riaditeľa, sú nepretržitý rozvoj systému riadenia kvality a činnosť účtovníka (priamo podriadený správnej rade agentúry). Tento útvar zodpovedá aj za komunikáciu, a to tak v oblasti produktov tradičných médií, ako aj digitálnych a sociálnych médií. Do portfólia úradu výkonného riaditeľa patria aj medzinárodné a medziinštitucionálne vzťahy za účelom spolupráce s inštitúciami a orgánmi v EÚ a mimo nej. To zahŕňa plánovanie a preberanie iniciatívy, koordinovanie postoja agentúry EMSA, ako aj usporadúvanie podujatí a návštev.

Pracovisko 1: Udržateľnosť a technická pomoc

Pracovisko 1 zodpovedá za úlohy, ktoré sa týkajú udržateľnosti, a vyvíja úsilie v záujme prispievania k európskej zelenej agende pre námornú dopravu, a to posilňovaním schopnosti EÚ chrániť morské prostredie, zvládnuť zmenu klímy a reagovať na nové environmentálne výzvy. Zodpovedá za širokú škálu činností, ktoré zabraňujú znečisteniu z lodí a reaguje na znečistenie z lodí a ropných a plynových zariadení na mori.

Takisto podporuje Európsku Komisiu a členské štáty pri riadnom vykonávaní právnych predpisov EÚ prostredníctvom svojho programu návštev a inšpekcií a v otázkach týkajúcich sa ľudského faktora a noriem pre námorníkov.

Je hostiteľom akadémie agentúry EMSA a ponúka širokú škálu činností na budovanie kapacít v rámci podpory svojich zainteresovaných strán vrátane oblasti špičkových technológií. Riadi aj projekty na pomoc štátom, ktoré žiadajú o pristúpenie k Únii, krajinám európskeho susedstva, ktoré sa delia o Stredozemné more a Čierne a Kaspické more, ako aj tretím krajinám, ktoré sú členmi Parížskeho memoranda o porozumení o štátnej prístavnej kontrole.

Oddelenie 1.1 – Udržateľnosť

Oddelenie 1.1 zodpovedá za úlohy v oblasti udržateľnosti a poskytuje členským štátom a Komisii technickú pomoc v záležitostiach týkajúcich sa vplyvu námornej dopravy na životné prostredie, ako aj podporu pre pripravenosť a reakciu na znečistenie z lodí a ropných a plynových zariadení na mori.

Toto oddelenie podporuje najmä prípravu a vykonávanie príslušných právnych predpisov EÚ a medzinárodných právnych predpisov v oblasti klímy a životného prostredia. Takisto vypracúva praktické usmernenia a nástroje na ich vykonávanie, čím zabezpečuje účasť širšieho európskeho klastra námornej dopravy na tomto procese.

Oddelenie vyvíja a spravuje účinný súbor nástrojov na zvýšenie kapacity členských štátov reagovať na znečistenie z lodí a ropných a plynových zariadení na mori, pričom takisto venuje pozornosť pomoci členským štátom, pokiaľ ide o mimoriadne udalosti súvisiace s nebezpečnými a škodlivými látkami a iné nové hrozby pre morské prostredie.

V záujme dosiahnutia týchto cieľov si oddelenie udržiava úzke pracovné vzťahy s členskými štátmi a Komisiou v rámci Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) a podľa potreby aj v rámci regionálnych dohôd na ochranu morského prostredia.

Oddelenie 1.2 – Návštevy a inšpekcie, ľudský faktor

Oddelenie má na starosti návštevy členských štátov, pričom sa zameriava na operatívne vykonávanie námorných nariadení a smerníc EÚ. Túto úlohu vykonáva v úzkej spolupráci s prevádzkovými útvarmi agentúry EMSA, ktoré osobitne zodpovedajú za príslušné legislatívne nástroje. Uskutočňuje aj inšpekcie klasifikačných spoločností, ktoré vykonávajú prehliadky a osvedčovanie lodí v rámci medzinárodného obchodu a ktoré pôsobia ako uznané organizácie v mene členských štátov. Tieto inšpekcie sú vykonávané na celom svete a ich výsledky sú podkladom pre pravidelné hodnotenia týchto organizácií Európskou komisiou, ako sa to vyžaduje v právnych predpisoch EÚ.

V oblasti noriem pre námorníkov je oddelenie zodpovedné aj za inšpekcie v tretích krajinách, ktoré pripravujú a osvedčujú námorníkov, na základe čoho sú oprávnení pracovať na lodiach plávajúcich pod vlajkou členských štátov EÚ. Zapája sa i do štatistického preskúmania a analýzy údajov v informačnom systéme STCW-IS agentúry EMSA, ktorý uchováva informácie o osvedčeniach a potvrdeniach dokladujúcich uznanie. Oddelenie takisto pomáha Komisii a členským štátom v otázkach týkajúcich sa organizácie IMO, Medzinárodnej organizácie práce a ľudského faktoru, pričom využíva skúsenosti získané v súvislosti s dohovorom STCW na podporu vykonávania Dohovoru o pracovných normách v námornej doprave a iných príslušných nástrojov Medzinárodnej organizácie práce a podporuje iniciatívy, ktoré presadzujú „sociálnu zodpovednosť“ v námornej doprave a motivujú mladých ľudí, aby sa rozhodli pre povolania v oblasti námorníctva.

Oddelenie pri vykonávaní svojich návštev a inšpekcií uplatňuje systém riadenia kvality, ktorý je riadne certifikovaný podľa normy ISO 9001: 2015.

Oddelenie 1.3 – Budovanie kapacít

Oddelenie 1.3 zodpovedá za činnosti zamerané na podporu profesijného rozvoja a odbornej prípravy zamestnancov príslušných orgánov, ktorí vykonávajú povinnosti vlajkového, prístavného a pobrežného štátu.

Je hostiteľom akadémie agentúry EMSA a poskytuje technickú pomoc členským štátom, krajinám zapojeným do procesu rozširovania a susedným krajinám. Okrem toho zodpovedá aj za vyvodzovanie poznatkov z údajov a informácií zhromaždených v agentúre prostredníctvom analytických činností.

Oddelenie nesie zodpovednosť za navrhovanie, vývoj, aktualizáciu a poskytovanie štruktúrovaných a modulárnych programov odbornej prípravy pre úradníkov z členských štátov, iných agentúr EÚ, krajín európskej susedskej politiky (ESP) a krajín využívajúcich nástroj predvstupovej pomoci (IPA). Okrem iného to zahŕňa správu nástrojov, vývoj a nepretržitú aktualizáciu príslušných učebných plánov a osnov, prípravu a poskytovanie elektronického učenia sa a online kurzov, vypracúvanie simulovaných inšpekcií lodí prostredníctvom virtuálnej reality a hodnotenie a osvedčovanie osôb podľa dohodnutých metodík. Oddelenie poskytuje aj technickú pomoc pre fázu pred auditom IMSAS, počas auditu a po jeho skončení.

Riadi projekty, ktorých príjemcami sú krajiny ESP v Stredozemnom mori, Čiernom a Kaspickom mori v oblastiach, ktoré spadajú do oblasti pôsobnosti mandátu agentúry.

Oddelenie je takisto zodpovedné za horizontálnu analýzu a správy týkajúce sa celkového vykonávania právnych predpisov v oblasti námornej dopravy, vypracovanie pravidelných a ad hoc štatistík s využitím údajov dostupných z interných nástrojov a aplikácií na podporu Komisie a členských štátov, zostavenie ročných prehľadov v spolupráci s príslušnými prevádzkovými útvarmi a dynamického prehľadu vnútroštátnych orgánov, koordináciu účasti agentúry EMSA na príslušných výskumných projektoch a vykonávanie nadväzujúcich opatrení, a to v spolupráci s prevádzkovými útvarmi, Európskou komisiou a inými agentúrami.

Pracovisko 2: Bezpečnosť, ochrana a dohľad

Poslaním pracoviska 2 je poskytovať technickú pomoc a podporu Európskej komisii a členským štátom v záležitostiach súvisiacich s bezpečnosťou a ochranou lodí (oddelenie 2.1) a poskytovať služby námorného dohľadu (oddelenie 2.2) širokej škále používateľov agentúry EMSA.

Na horizontálnej úrovni pracovisko 2 takisto zodpovedá za riadenie prechodnej fázy spoločného prostredia na výmenu informácií (CISE) tým, že združuje zainteresované strany CISE s cieľom vytvoriť a rozšíriť sieť CISE, aby mohla začať činnosť do konca roku 2021. Pracovisko 2 má na starosti aj vykonávanie spolupráce s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Veľmi dôkladne sleduje konania vo výboroch a podvýboroch organizácie IMO a v prípade potreby poskytuje a koordinuje akúkoľvek technickú podporu, ktorá je potrebná v záležitostiach týkajúcich sa bezpečnosti, ochrany a satelitnej komunikácie lodí.

Oddelenie 2.1 – Bezpečnosť a ochrana

Oddelenie 2.1 zodpovedá za poskytovanie technickej pomoci v záležitostiach týkajúcich sa bezpečnosti lodí, námorného vybavenia, autonómnych lodí, ochrany námornej dopravy, vyšetrovania nehôd, miest útočišťa, implementácie vlajkového štátu a štátnej prístavnej kontroly. Je hostiteľom aj riadiaceho útvaru systému EQUASIS.

Oddelenie 2.1 zodpovedá za technickú pomoc Komisii a členským štátom v rôznych témach týkajúcich sa bezpečnosti vrátane poškodenej stability osobných lodí, požiarov na osobných lodiach ro-ro, autonómnych lodí, nakladaní/vykladaní lodí na hromadný náklad, bezpečnosti a riadenia bezpečnosti námorných kontajnerov a rybárskych lodí.

Pokiaľ ide o námorné vybavenie, oddelenie 2.1 zabezpečuje prevádzkové riadenie databázy certifikovaného vybavenia EÚ a každoročnú aktualizáciu príslušných noriem osvedčovania v oblasti námornej dopravy v rámci právnych predpisov EÚ. Podporuje prácu skupiny notifikovaných osôb pre harmonizáciu vykonávania noriem tým, že pôsobí ako technický sekretariát, uľahčuje prácu orgánu dohľadu nad trhom a podporuje Komisiu pri riadení dohody o vzájomnom uznávaní (DVU) so Spojenými štátmi.

Pokiaľ ide o ochranu námornej dopravy, oddelenie zodpovedá za technickú pomoc Komisii pri monitorovaní vykonávania požiadaviek v oblasti ochrany námornej dopravy členskými štátmi podľa nariadenia (ES) č. 725/2004 o zvýšení bezpečnosti lodí a prístavných zariadení. Takisto poskytuje podporu Komisii a členským štátom v otázkach súvisiacich s kybernetickou bezpečnosťou a námornou bezpečnosťou vo všeobecnosti.

Pokiaľ ide o vyšetrovanie nehôd, oddelenie poskytuje technickú pomoc pri vykonávaní smernice 2009/18/ES, ktorou sa ustanovujú základné zásady upravujúce vyšetrovanie nehôd v sektore námornej dopravy. Poskytuje služby sekretariátu pre rámec stálej spolupráce orgánov zodpovedných za vyšetrovanie nehôd. Má na starosti aj riadenie činností Európskej informačnej platformy o námorných nehodách (EMCIP), čo je nástroj na uchovávanie a analýzu údajov o nehodách a správ o vyšetrovaní, ktoré predložili členské štáty. Na základe údajov o nehodách vypracúva analýzu bezpečnosti a štatistiku týkajúcu sa námorných nehôd.

Oddelenie 2.1 je zodpovedné za poskytovanie technickej pomoci pri vykonávaní smernice 2009/16/ES v znení zmien (štátna prístavná kontrola), čo zahŕňa účasť vo všetkých orgánoch Parížskeho memoranda o porozumení o štátnej prístavnej kontrole. Je zodpovedné aj za technickú pomoc v súvislosti s vykonávaním smernice (EÚ) 2017/2110 o systéme inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky osobných lodí ro-ro a vysokorýchlostných osobných plavidiel a za implementáciu zo strany vlajkového štátu.

Je hostiteľom riadiacej jednotky systému Equasis, ktorá zabezpečuje jeho každodennú prevádzku a poskytuje technickú pomoc v otázkach súvisiacich s miestami útočišťa.

Oddelenie 2.2 – Dohľad

Poslaním oddelenia 2.2 je poskytovať služby námorného dohľadu na zlepšenie prehľadu námorných informácií agentúry, a to zavádzaním riešení, ktoré kladú dôraz na prevádzkové potreby používateľov. To sa dosiahne riadením zabezpečovania zdrojov a každodenných operácií toku informácií o pozorovaní Zeme zo satelitov, prostredníctvom poskytovania informácií zaznamenaných satelitmi (SAT-AIS) v rámci automatického identifikačného systému a prenosom informácií na základe diaľkovo riadených leteckých systémov (RPAS). Zahŕňa to zriadenie služieb bežného dohľadu na základe žiadostí predložených námornými orgánmi a inými agentúrami pobrežnej stráže, ako aj podporu, ktorá sa poskytuje prostredníctvom pohotovostného plánu agentúry EMSA v reakcii na núdzové situácie na mori.

Oddelenie 2.2 má na starosti všeobecné získavanie zdrojov a každodenné poskytovanie rozsiahleho portfólia satelitných údajov z pozorovania Zeme, produktov s pridanou hodnotou a služieb zasielania upozornení, ktoré sa získavajú z radaru so syntetickou apertúrou a optických satelitov, na podporu operačných požiadaviek viacerých komunít používateľov v námornej oblasti.

Ďalej sú uvedené hlavné zložky troch samostatných služieb: i) CleanSeaNet – európska služba na odhaľovanie a monitorovanie únikov ropy; ii) námorný dozor v rámci programu Copernicus, ktorého správou Komisia poverila agentúru, a iii) služby založené na satelitnom snímkovaní poskytované agentúre Frontex na účely dohľadu nad kontrolou námorných hraníc.

Pokiaľ ide o systém RPAS a satelitné komunikačné služby, oddelenie 2.2 zodpovedá za organizáciu operácií RPAS, všeobecné získavanie zdrojov a každodenné poskytovanie informácií získaných v rámci systému RPAS a zo satelitnej komunikácie, ako sú správy automatického identifikačného systému, živý videoprenos, radarové detekcie, tiesňové signály a merania emisií, s cieľom podporiť operačné požiadavky viacerých komunít používateľov v námornej oblasti vrátane iných agentúr EÚ v rámci spolupráce pobrežnej stráže. Tieto informácie dopĺňajú všeobecný prehľad o situácii na mori vrátane služby na odhaľovanie a monitorovanie únikov ropy (CleanSeaNet), sledovania emisií lodí (detekcia SOx), ako aj detekcie plavidiel prostredníctvom satelitu na účely námorného dohľadu. Okrem toho inštaláciou systému RPAS na palube plavidiel agentúry EMSA a iných agentúr EÚ/orgánov členských štátov táto služba ďalej podporuje zásahy pri znečistení a iné činnosti pobrežnej stráže na mori.

Pracovisko 3: Digitálne služby

Agentúra EMSA musí urýchliť úsilie o integráciu nového digitálneho prístupu so zreteľom na uľahčenie efektívnosti, spoľahlivosti a predvídateľnosti námorných operácií. Riešenie tejto výzvy si vyžaduje lepšie využívanie digitálnych technológií s cieľom poskytnúť príležitosti na vytváranie hodnôt, ktoré ešte viac uľahčia výmenu námorných údajov a ich zdieľanie medzi všetkými stranami. Pracovisko 3 je zodpovedné za: životný cyklus dodávania aplikácií, koordináciu s prevádzkovými útvarmi, technické špecifikácie a technické konzultácie, koordináciu zmluvných spoločností a operácie v oblasti služieb. Pracovisko má na starosti aj služby organizácie, ktoré kľúčovým prevádzkovým činnostiam agentúry EMSA poskytujú kvalitnú a včasnú podporu.

Oddelenie 3.1 – Integrované služby námornej dopravy

Oddelenie zabezpečuje rozvoj, prevádzku a sústavné zlepšovanie všetkých námorných digitálnych služieb agentúry. Oddelenie podporuje dosahovanie prevádzkových cieľov agentúry EMSA a úzko spolupracuje so všetkými prevádzkovými útvarmi a premieta ich potreby do technických systémov a služieb, čím vykonáva úplný prevádzkový cyklus IKT vrátane neustáleho zlepšovania a vývoja.

Oddelenie pôsobí ako platforma pre námorné služby, ktorá je dostupná členským štátom na doplnenie a zlepšenie vnútroštátnych kapacít v oblasti monitorovania lodnej dopravy, štátnej prístavnej kontroly a pripravenosti na znečistenie a zásahov pri ňom. Medzi činnosti oddelenia patrí aj integrácia a kombinovanie rôznych typov údajov, vytváranie prehľadu o námornej situácii a poskytovanie služieb prispôsobených požiadavkám používateľov, čím sa zabráni zdvojovaniu úsilia, prekrývaniu infraštruktúr a zbytočným výdavkom.

Oddelenie ďalej koordinuje rozvoj a vykonávanie cloudovej stratégie IKT, ktorej zámerom je zabezpečiť dostupnosť najlepších riešení a najnovších aplikácií IKT na podporu potrieb používateľov. V kombinácii s použitím nástrojov pre analýzu veľkých dát a algoritmov umelej inteligencie sa cloudové riešenia zameriavajú na zvýšenie schopnosti agentúry EMSA poskytovať nové služby s pridanou hodnotou pre rôzne operačné situácie, ako sú kontrola rybárstva, kontrola hraníc, bezpečnosť a ochrana námornej dopravy, ochrana pobrežia a ochrana životného prostredia. Oddelenie sa takisto podieľa na činnostiach v oblasti kybernetickej bezpečnosti v záujme poskytnutia najvyššej možnej úrovne zabezpečenia IKT agentúry EMSA a výmeny skúseností a poznatkov s členskými štátmi a inými subjektmi v odvetví.

Oddelenie 3.2 – Námorné digitálne riešenia

Oddelenie je zodpovedné za správu dátového centra (v primárnych miestach a miestach, kde sa zabezpečuje kontinuita činností), hostiteľské služby a IT operácie pre všetky námorné aplikácie, riadenie interných služieb organizácie, správu stolových počítačov a používateľskú podporu pre interných používateľov, budovanie sietí a bezpečnosť.

Oddelenie podporuje vývoj, testovanie, zavádzanie a prevádzku infraštruktúry agentúry EMSA a služieb organizácie s využitím najmodernejších procesov riadenia IT služieb založených na ITIL. Podporuje prevádzkové ciele tým, že zabezpečuje dostupnosť, výkonnosť a spoľahlivosť služieb medzi koncovými bodmi prostredníctvom vykonávania hostiteľských služieb, monitorovania, kontinuity činností a procesov obnovy po havárii, ktoré sú v súlade s osvedčenými postupmi.

Oddelenie je takisto poverené správou a inštaláciou midlvéru a databáz, konfiguráciou, integráciou a zavádzaním zložiek aplikácie v rámci predprodukčného a produkčného prostredia infraštruktúry IKT agentúry EMSA (vrátane zariadenia pre kontinuitu činností).

Toto oddelenie má na starosti aj družicovú pohyblivú službu (MSS), ktorá poskytuje operačnú a technickú službu 24 hodín denne 7 dní v týždni, zaisťujúcu dostupnosť a stabilitu systémov prostredníctvom monitorovania kontinuity prichádzajúcich a odchádzajúcich tokov údajov, podávanie správ o kvalite a riadenie incidentov v spojitosti so všetkými námornými aplikáciami agentúry. V prípade núdzových situácií na mori MSS pôsobí ako jediné kontaktné miesto na mobilizáciu operačných služieb agentúry EMSA a podáva agentúre EMSA a Komisii správy o námorných nehodách v súlade s pohotovostným plánom agentúry EMSA.

Oddelenie je navyše zodpovedné za technickú a prevádzkovú validáciu a overovanie aplikácií, riadenie vytvárania aplikácií, zavádzanie aplikácií a prípravu systémov monitorovania aplikácií.

Oddelenie 3.3 – Horizontálne digitálne služby

Oddelenie spolupracuje s členskými štátmi a inštitúciami EÚ pri vykonávaní iniciatív EÚ týkajúcich sa monitorovania lodnej dopravy v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje smernica 2002/59/ES (v znení zmien), najmä prostredníctvom spolupráce s členskými štátmi pri prevádzke SafeSeaNet, dátového strediska Európskej únie pre identifikáciu a sledovanie lodí na veľkú vzdialenosť (EU LRIT CDC) a medzinárodnej výmeny údajov LRIT. Navyše sa v rámci Medzinárodnej námornej organizácie poskytuje pomoc Európskej komisii a členským štátom pri riešení problémov s LRIT.

Oddelenie zodpovedá aj za podporu technického vykonávania smernice o ohlasovacích formalitách a za zlepšenie európskeho prostredia jednotnej námornej platformy (EMSWe) podľa nariadenia EÚ 2019/1239. Komisii a členským štátom sa poskytuje pomoc pri vývoji služieb súvisiacich s elektronickými osvedčeniami a na uľahčenie podávania správ o lodiach.

Oddelenie ďalej riadi hlavné dohody o spolupráci s inštitúciami EÚ tak, že zhromažďuje a premieňa ich prevádzkové požiadavky do funkčných špecifikácií. Uzavrela sa široká škála dohôd o spolupráci s rôznymi inštitúciami vrátane Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA), námorných síl pod vedením EÚ, Agentúry Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a Námorného centra analýz a operácií – narkotiká (MAOC-N).

Pracovisko 4: Služby organizácie

Poslaním pracoviska 4 – Služby organizácie je poskytovať vysoko kvalitnú a včasnú podporu kľúčovým prevádzkovým činnostiam agentúry EMSA a pomáhať vedeniu a zamestnancom v oblasti ľudských zdrojov, v právnych (vrátane prístupu k dokumentom) a finančných záležitostiach a v ďalších službách organizácie, ako sú vykonávanie dohody o sídle, zariadenia a logistika, správa záznamov, organizovanie podujatí a misií agentúry EMSA.

Okrem toho poskytuje pomoc pracoviskám a úradu výkonného riaditeľa aj pri príprave, uvádzaní a následných činnostiach súvisiacich s postupmi verejného obstarávania, pri začatí vykonávania finančných transakcií, správe finančných zmlúv a správe aktív.

Oddelenie 4.1 – Ľudské zdroje a vnútorná podpora

Toto oddelenie je predovšetkým zodpovedné za vykonávanie služobného poriadku a Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov (PZOZ), ako aj za vývoj personálnej politiky, jej uvedenie do praxe a poskytovanie súvisiacej podpory v oblasti náboru, správy zamestnancov, kariérneho rastu, odmeňovania, sociálneho zabezpečenia zamestnancov, vzdelávania a rozvoja, organizácie služobných ciest a úhrad.

Oddelenie má takisto na starosti vykonávanie a monitorovanie práv a povinností podľa Protokolu o výsadách a imunitách (dohoda o sídle), ktoré platia pre agentúru a jej zamestnancov.

Oddelenie zodpovedá aj za vykonávanie politiky a postupov správy záznamov, archiváciu, vybavovanie korešpondencie, služby tlače a kopírovania, ako aj za preplácanie náhrad v súvislosti s podujatiami agentúry EMSA.

Oddelenie 4.2 – Právne služby, financie a zariadenia

Oddelenie poskytuje výkonnému riaditeľovi poradenstvo v právnych, rozpočtových a finančných záležitostiach a zabezpečuje súlad právnych a finančných transakcií s nariadením o rozpočtových pravidlách agentúry EMSA. V tejto oblasti konkrétne poskytuje poradenstvo k postupom verejného obstarávania, právnym záväzkom, finančným a rozpočtovým otázkam a vykonáva ich overovanie. Oddelenie vykonáva ex ante finančné overovanie všetkých finančných transakcií, zabezpečuje evidenciu faktúr agentúry a správu archívu zmlúv a všetky prístupové práva k systému ABAC. Zameriava sa aj na zjednodušenie administratívnych postupov tak, že poskytuje odbornú prípravu v súvislosti s financovaním a verejným obstarávaním, navrhuje a aktualizuje príslušné pravidlá, usmernenia, vzory a postupy. Ako prevádzkový útvar sa usiluje o zlepšenie nástrojov agentúry v oblasti verejného obstarávania a financií vrátane elektronického obstarávania. Vybavuje záležitosti, ktoré sa týkajú prístupu k dokumentom.

Oddelenie poskytuje rámec pre vytvorenie politiky agentúry v oblasti životného prostredia a koordinuje projekt zameraný na registráciu v agentúre EMAS.

Napokon oddelenie udržiava a prevádzkuje priestory a infraštruktúru agentúry EMSA, zaoberá sa otázkami bezpečnosti a ochrany, poskytuje podporu pre podujatia agentúry EMSA a početné podporné služby.