Pamatuzdevumi

Aģentūra

EMSA virsuzdevums ir nodrošināt ES jūrniecības nozares intereses attiecībā uz drošu, aizsargātu, videi nekaitīgu un konkurētspējīgu jūrniecības nozari un darboties kā uzticamam un vispāratzītam references centram jūrniecības nozarē Eiropā un visā pasaulē.

EMSA izmanto savu unikālo zinātību, lai darbotos kā būtisks dalībnieks jūrniecības nozarē Eiropā un ārpus tās.

EMSA strādā ar kuģošanas drošuma, drošības, klimata, vides un vienotā tirgus jautājumiem un uzdevumiem, vispirms kā pakalpojumu sniedzējs dalībvalstīm un Komisijai un arī kā novatorisks un uzticams partneris un zināšanu centrs Eiropas jūrniecības nozarei un potenciāli arī ārpus tās kā starptautiski atzīts centrs.

Izpilddirektore

Strādājot tiešā Administratīvās padomes pakļautībā, izpilddirektore atbild par aģentūras izveidi, darbību un attīstību saskaņā ar EMSA dibināšanas regulu.

Izpildbirojs

Sniedz atbalstu direktorei visās viņas atbildības jomās. Tas ietver palīdzību labas pārvaldības nodrošināšanā, sniedzot atbalstu aģentūras valdei un sekmējot atbilstību, pārredzamību un civildienesta kultūru. Plānošanas un uzraudzības jomā Izpildbirojs atbild par galveno institucionālās plānošanas un ziņošanas dokumentu (vienotā programmdokumenta (SPD) un konsolidēto gada darbības pārskatu (CAAR)) izstrādi un seko līdzi visam budžeta ciklam no sākotnējā ieguldījuma līdz budžeta izpildes uzraudzībai. Izpildbirojs nodrošina sekretariāta pakalpojumus EMSA Administratīvajai padomei un visu ar atbilstību un revīziju saistīto EMSA uzdevumu (Iekšējās revīzijas dienests, Revīzijas palāta, iekšējās kontroles sistēma utt.) veikšanu, ieskaitot riska pārvaldību. Divas citas jomas, par kurām atbild Izpildbirojs, ir kvalitātes vadības sistēmas pastāvīga attīstīšana un grāmatveža, kurš strādā tiešā aģentūras Administratīvās padomes pakļautībā, darba uzlabošana. Izpildbirojs atbild arī par komunikāciju, izstrādājot gan tradicionālajiem, gan digitālajiem/sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem paredzētus materiālus. Izpildbiroja pārziņā ir arī starptautiskās attiecības un iestāžu savstarpējās attiecības sadarbībai ar iestādēm un organizācijām ES teritorijā un ārpus tās. Tas ietver iniciatīvu plānošanu un īstenošanu, EMSA nostājas saskaņošanu, kā arī pasākumu un apmeklējumu organizēšanu.

1. NODAĻA: Ilgtspēja un tehniskā palīdzība

1. nodaļa atbild par uzdevumiem, kas saistīti ar ilgtspēju, galveno uzmanību pievēršot ieguldījumam Eiropas zaļajā programmā jūras transporta jomā, stiprinot ES spējas aizsargāt jūras vidi, pielāgoties klimata pārmaiņām un reaģēt uz jaunām vides problēmām. Tā atbild par visdažādākajām darbībām, kuru nolūks ir novērst kuģu radīto piesārņojumu un reaģēt uz kuģu un atkrastes naftas un gāzes ieguves iekārtu radīto piesārņojumu.

Tā arī atbalsta Eiropas Komisiju un dalībvalstis ES tiesību aktu pareizā īstenošanā, izmantojot savu apmeklējumu un pārbaužu programmu, kā arī jautājumos, kas saistīti ar cilvēkfaktoru un jūrnieku sagatavotības standartiem.

Tās paspārnē darbojas EMSA Akadēmija, un tā piedāvā plašu spēju veidošanas pasākumu klāstu ieinteresēto personu atbalstam, tostarp jaunākās tehnoloģijas. Šī nodaļa arī pārvalda projektus palīdzības sniegšanai Savienības kandidātvalstīm, Eiropas kaimiņattiecību politikas valstīm, kuras atrodas pie Vidusjūras, Melnās jūras un Kaspijas jūras, kā arī ārpussavienības valstīm, kuras ir Parīzes Saprašanās memoranda par ostas valsts kontroli dalībnieces.

1.1. apakšnodaļa. Ilgtspēja

1.1. apakšnodaļa atbild par uzdevumiem, kas saistīti ar ilgtspēju, un sniedz dalībvalstīm un Komisijai tehnisko palīdzību jautājumos, kas saistīti ar kuģošanas ietekmi uz vidi, kā arī palīdz sagatavoties kuģu un atkrastes naftas un gāzes ieguves iekārtu radītajam piesārņojumam un reaģēt uz to.

Šī apakšnodaļa jo īpaši atbalsta attiecīgo ES un starptautisko klimata un vides tiesību aktu izstrādi un īstenošanu un izstrādā praktiskus norādījumus un instrumentus to īstenošanai, nodrošinot plaša Eiropas jūrniecības nozares pārstāvju loka līdzdalību šajā procesā.

Apakšnodaļa izstrādā un uztur efektīvu reaģēšanas instrumentu kopumu nolūkā uzlabot dalībvalstu spēju reaģēt uz kuģu un atkrastes naftas un gāzes ieguves iekārtu radīto piesārņojumu, sniedzot dalībvalstīm pienācīgu atbalstu arī attiecībā uz starpgadījumiem, kas saistīti ar bīstamām un kaitīgām vielām, un citiem jauniem jūras vides apdraudējumiem.

Lai sasniegtu šos mērķus, apakšnodaļa uztur ciešas darba attiecības ar dalībvalstīm un Komisiju, sadarbojoties Starptautiskajā Jūrniecības organizācijā (SJO) un attiecīgā gadījumā reģionālo nolīgumu par jūras vides aizsardzību ietvaros.

1.2. apakšnodaļa. Apmeklējumi un pārbaudes, cilvēkfaktors

Šī apakšnodaļa atbild par dalībvalstu apmeklējumiem, galveno uzmanību pievēršot jūrniecības jomā pieņemto ES regulu un direktīvu īstenošanai praksē. Šo uzdevumu tā veic ciešā sadarbībā ar EMSA struktūrvienībām, kurām ir uzticēta īpaša atbildība par attiecīgajiem likumdošanas instrumentiem. Tā arī veic pārbaudes klasifikācijas sabiedrībās, kas apseko un sertificē starptautiskajā tirdzniecībā iesaistītos kuģus un darbojas kā atzītas organizācijas dalībvalstu vārdā. Šīs pārbaudes tiek veiktas visā pasaulē, un to rezultāti tiek izmantoti šo organizāciju regulārajos novērtējumos, ko Eiropas Komisija veic saskaņā ar ES tiesību aktiem.

Jūrnieku sagatavotības standartu jomā šī apakšnodaļa atbild arī par pārbaužu veikšanu trešās valstīs, kas attiecīgi apmāca un sertificē jūrniekus, tādējādi ļaujot tiem strādāt uz kuģiem, kas kuģo ar ES dalībvalstu karogu. Tā nodarbojas arī ar EMSA STCW informācijas sistēmā glabāto datu statistikas pārskatu sagatavošanu un analīzi. Tā ir informācijas sistēma, kurā pieejama informācija par sertifikātiem un atzīšanas apstiprinājumiem. Apakšnodaļa arī sniedz palīdzību Komisijai un dalībvalstīm ar SJO, SDO un cilvēkfaktoru saistītos jautājumos, izmantojot pieredzi, kas gūta saistībā ar STCW konvenciju, lai atbalstītu Konvencijas par darbu jūrniecībā un citu attiecīgo SDO instrumentu īstenošanu, un atbalstot iniciatīvas, kas veicina “sociālo atbildību” kuģošanas jomā un motivē jauniešus izvēlēties karjeru jūrniecības nozares profesijās.

Veicot apmeklējumus un pārbaudes, apakšnodaļa izmanto kvalitātes vadības sistēmu, kas ir pienācīgi sertificēta saskaņā ar ISO 9001:2015 standartu.

1.3. apakšnodaļa. Spēju veidošana

1.3. apakšnodaļa atbild par darbībām, kas tiek īstenotas nolūkā atbalstīt personāla profesionālo izaugsmi un apmācību kompetentajās iestādēs, kuras nodrošina karoga, ostas un piekrastes valsts pienākumu veikšanu.

Tās paspārnē darbojas EMSA Akadēmija, un tā sniedz tehnisko palīdzību dalībvalstīm, kandidātvalstīm, potenciālajām kandidātvalstīm un kaimiņvalstīm. Tā atbild arī par datu un informācijas, kas aģentūrā savākta analītiskā darba rezultātā, izmantošanu jaunu zināšanu gūšanai.

Apakšnodaļa atbild par strukturētu un modulāru apmācību programmu izstrādi, pilnveidošanu, atjaunināšanu un īstenošanu dalībvalstu, citu ES aģentūru, EKP un IPA valstu amatpersonu vajadzībām. Tas cita starpā ietver instrumentu pārvaldību, attiecīgo mācību un izglītības programmu izstrādi un pastāvīgu atjaunināšanu, e-mācību un tiešsaistes kursu izstrādi un īstenošanu, kuģu pārbaužu simulāciju sagatavošanu, izmantojot virtuālo realitāti, un personu novērtēšanu un sertificēšanu, ievērojot apstiprinātu metodiku. Apakšnodaļa sniedz arī tehnisko palīdzību SJO dalībvalstu revīzijas sistēmas (IMSAS) ietvaros veikto revīziju laikā, kā arī pirmsrevīzijas un pēcrevīzijas posmā.

Tā pārvalda projektus, kuru atbalsta saņēmējas ir EKP valstis, kas atrodas pie Vidusjūras, Melnās jūras un Kaspijas jūras, un kuri tiek īstenoti aģentūras kompetencē ietilpstošajās jomās.

Visbeidzot, apakšnodaļa atbild par horizontālās analīzes un ziņojumu sagatavošanu par jūrniecības tiesību aktu vispārējo īstenošanu, regulāras un ad hoc statistikas sagatavošanu, izmantojot datus, ko nodrošina aģentūras iekšējie rīki un lietojumprogrammas, lai atbalstītu Komisiju un dalībvalstis, par gada pārskatu izstrādi sadarbībā ar attiecīgajām aģentūras struktūrvienībām, valstu iestāžu dinamiskā pārskata sagatavošanu, par EMSA dalības koordinēšanu un attiecīgo pētniecības projektu papildu pasākumiem sadarbībā ar aģentūras struktūrvienībām, Eiropas Komisiju un citām aģentūrām.

2. nodaļa: Drošums, drošība un uzraudzība

2. nodaļas uzdevums ir sniegt tehnisko palīdzību un atbalstu Eiropas Komisijai un dalībvalstīm kuģu drošības un drošuma jautājumos (2.1. apakšnodaļa) un sniegt jūras uzraudzības pakalpojumus (2.2. apakšnodaļa) plašajam EMSA pakalpojumu lietotāju lokam.

Horizontālā līmenī 2. nodaļa atbild arī par vienotās informācijas apmaiņas vides (CISE) pārejas posma pārvaldību, apvienojot CISE darbībā ieinteresētās personas nolūkā attīstīt un paplašināt CISE tīklu, lai tas sāktu darboties līdz 2021. gada beigām. 2. nodaļa atbild arī par sadarbību ar Eiropas Kosmosa aģentūru (EKA). Nodaļa cieši seko līdzi SJO komiteju un apakškomiteju darbam un vajadzības gadījumā nodrošina un koordinē tehniskā atbalsta sniegšanu jautājumos, kas saistīti ar kuģu drošumu, drošību un satelītsakariem.

2.1. apakšnodaļa. Drošums un drošība

2.1. apakšnodaļa atbild par tehniskās palīdzības sniegšanu jautājumos, kas saistīti ar kuģu drošumu, kuģu aprīkojumu, autonomiem kuģiem, jūras satiksmes drošību, negadījumu izmeklēšanu, patvēruma vietām, karoga valsts principa īstenošanu un ostas valsts kontroli. Tās paspārnē darbojas arī EQUASIS informācijas sistēmas pārvaldības nodaļa.

2.1. apakšnodaļa atbild par tehniskās palīdzības sniegšanu Komisijai un dalībvalstīm saistībā ar dažādiem drošības jautājumiem, tostarp pasažieru kuģu noturību avārijas stāvoklī, ugunsgrēkiem uz Ro-Ro pasažieru kuģiem, autonomiem kuģiem, beramkravu kuģu iekraušanu/izkraušanu, konteinerkuģu un zvejas kuģu drošumu un drošuma pārvaldību.

Kuģu aprīkojuma jomā 2.1. apakšnodaļa atbild par ES sertificētā aprīkojuma datubāzes darbības pārvaldību un attiecīgo kuģu sertifikācijas standartu ikgadējo atjaunināšanu ES tiesību aktos. Tā atbalsta paziņoto struktūru grupas darbu standartu īstenošanas saskaņošanā, nodrošinot tehniskā sekretariāta pakalpojumus, atvieglo tirgus uzraudzības iestāžu darbu un atbalsta Komisiju ar Amerikas Savienotajām Valstīm noslēgtā savstarpējās atzīšanas nolīguma (MRA) pārvaldības nodrošināšanā.

Jūras satiksmes drošības jomā apakšnodaļa atbild par tehniskās palīdzības sniegšanu Komisijai, kura uzrauga, kā dalībvalstis īsteno jūras satiksmes drošības prasības, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 725/2004 par kuģu un ostas iekārtu drošības pastiprināšanu. Tā arī sniedz atbalstu Komisijai un dalībvalstīm ar kiberdrošību saistītos jautājumos un vispārīgos jūras satiksmes drošības jautājumos.

Negadījumu izmeklēšanas jomā apakšnodaļa atbild par tehniskās palīdzības sniegšanu nolūkā īstenot Direktīvu 2009/18/EK, ar ko nosaka pamatprincipus negadījumu izmeklēšanai jūras transporta nozarē. Tā nodrošina sekretariāta pakalpojumus negadījumu izmeklēšanas struktūru Pastāvīgās sadarbības sistēmai (PCF). Tā atbild arī par EMCIP — Eiropas Jūras negadījumu informācijas platformas — darbības pārvaldību. Tas ir dalībvalstu iesniegto negadījumu datu un izmeklēšanas ziņojumu glabāšanas un analīzes rīks. Šī sistēma ļauj sagatavot drošības analīzi un statistiku par jūras negadījumiem, izmantojot datus par negadījumiem.

2.1. apakšnodaļa atbild par tehniskās palīdzības sniegšanu saistībā ar grozītās Direktīvas 2009/16/EK (Ostas valsts kontrole) īstenošanu. Tas ietver dalību visu to iestāžu darbā, kas izveidotas saskaņā ar Parīzes Saprašanās memorandu par ostas valsts kontroli. Tā atbild arī par tehniskās palīdzības sniegšanu saistībā ar Direktīvas (ES) 2017/2110 par Ro-Ro pasažieru kuģu un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēmu īstenošanu un karoga valsts principa īstenošanu.

Tās paspārnē darbojas arī EQUASIS informācijas sistēmas pārvaldības nodaļa — apakšnodaļa nodrošina sistēmas ikdienas darbību un sniedz tehnisku palīdzību jautājumos, kas saistīti ar patvēruma vietām.

2.2. apakšnodaļa. Uzraudzība

2.2. apakšnodaļas uzdevums ir sniegt jūras uzraudzības pakalpojumus, lai uzlabotu aģentūras rīcībā esošo kuģošanas informāciju, ieviešot risinājumus, kuros galvenā uzmanība tiek veltīta lietotāju vajadzībām. Tas tiek panākts, pārvaldot Zemes novērošanas satelītinformācijas iegūšanu un šo sistēmu ikdienas darbību, sniedzot satelītu automātiskās identifikācijas sistēmas (SAT-AIS) informāciju un pārraidot tālvadības gaisa kuģu sistēmas (RPAS) informāciju. Tas ietver gan regulāru uzraudzības pakalpojumu izveidi, pamatojoties uz jūrniecības iestāžu un citu krasta apsardzes aģentūru pieprasījumiem, gan atbalstu, ko sniedz saskaņā ar EMSA ārkārtas rīcības plānu, reaģējot uz ārkārtas situācijām jūrā.

2.2. apakšnodaļa atbild par plaša Zemes novērošanas satelītdatu, pievienotās vērtības produktu un brīdināšanas pakalpojumu klāsta, ko nodrošina sintētiskās apertūras radars un optiskie satelīti, vispārēju iegūšanu un nodrošināšanu ikdienā, lai apmierinātu daudzu jūras satiksmes uzraudzības pakalpojumu lietotāju kopienu operatīvās vajadzības.

Tie ir galvenie komponenti, kas veido trīs atšķirīgus pakalpojumus: i) CleanSeaNet — Eiropas naftas noplūdes atklāšanas un uzraudzības dienesta pakalpojumi, ii) Copernicus jūras uzraudzības pakalpojumi, kurus Komisija ir deleģējusi aģentūrai, un iii) satelītattēlu pakalpojumi, kas tiek sniegti Frontex jūras robežu uzraudzības nodrošināšanai.

RPAS un satelītsakaru pakalpojumu jomā 2.2. apakšnodaļa atbild par RPAS operāciju izstrādi un RPAS informācijas un satelītinformācijas, piemēram, AIS ziņojumu, tiešsaistes videomateriālu, radaru uztvertās informācijas, trauksmes signālu un emisiju mērījumu vispārēju iegūšanu un nodrošināšanu ikdienā, lai apmierinātu daudzu jūras satiksmes uzraudzības pakalpojumu lietotāju kopienu operatīvās vajadzības, nodrošinot šos pakalpojumus arī citām ES aģentūrām krasta apsardzes dienestu sadarbības ietvaros. Šī informācija papildina vispārējo kuģošanas informāciju, kas ietver naftas noplūdes atklāšanas un uzraudzības dienesta (CleanSeaNet) rīcībā esošos datus, informāciju par kuģu radīto emisiju uzraudzību (SOx konstatēšana), kā arī kuģu atrašanās vietas noteikšanas sistēmu informāciju, kas jūras uzraudzības nolūkos tiek iegūta ar satelītu starpniecību. Turklāt, uzstādot RPAS uz EMSA un citu ES aģentūru/dalībvalstu iestāžu kuģiem, šis pakalpojums vēl lielākā mērā palīdz reaģēt uz piesārņojumu un veikt citas krasta apsardzes darbības jūrā.

3. nodaļa: Digitālie pakalpojumi un vienkāršošana

EMSA ir jāpastiprina centieni integrēt jaunu digitālu pieeju, lai veicinātu jūrniecības darbību efektivitāti, uzticamību un paredzamību. Lai to izdarītu, ir plašāk jāizmanto digitālās tehnoloģijas, lai nodrošinātu vērtības radīšanas iespējas, veicinot turpmāku jūrniecības datu apmaiņu un kopīgošanu visu iesaistīto pušu starpā. 3. nodaļa atbild par: lietojumprogrammu aprites ciklu; saskaņošanu ar citām struktūrvienībām; tehniskajām specifikācijām un tehniskajām konsultācijām; līgumslēdzēju uzņēmumu koordinēšanu; pakalpojumu operācijām. Nodaļa atbild arī par korporatīvajiem pakalpojumiem, sniedzot kvalitatīvu un savlaicīgu atbalstu EMSA pamatdarbības nodrošināšanai.

3.1. apakšnodaļa. Jūrniecības digitālie pakalpojumi

Šī apakšnodaļa nodrošina visu aģentūras sniegto ar jūrniecību saistīto digitālo pakalpojumu izstrādi, darbību un pastāvīgu uzlabošanu. Atbalstot EMSA darbības mērķu sasniegšanu, tā strādā ciešā sadarbībā ar visām pārējām struktūrvienībām, lai tehnisko sistēmu un pakalpojumu izstrādē ņemtu vērā to vajadzības, nodrošinot pilnu IKT darbības ciklu, ieskaitot pastāvīgus uzlabojumus un attīstību.

Apakšnodaļa darbojas kā platforma jūrniecības pakalpojumu, kuri tiek sniegti kopā ar dalībvalstīm, sniegšanai nolūkā papildināt un uzlabot valstu spējas nodrošināt kuģu satiksmes uzraudzību, ostas valsts kontroli un reaģēšanu uz jūras piesārņojumu un sagatavotību šādiem gadījumiem. Apakšnodaļas pienākumos ietilpst arī dažāda veida datu integrēšana un kombinēšana, vispārīgas informācijas par situāciju jūrniecības jomā apkopošana un lietotāju vajadzībām pielāgotu pakalpojumu izstrāde, izvairoties no centienu dublēšanās, infrastruktūras pārklāšanās un nevajadzīgiem izdevumiem.

Turklāt tā koordinē uz mākoņdatošanu balstītas IKT stratēģijas izstrādi un īstenošanu, lai nodrošinātu, ka lietotāju vajadzību apmierināšanai ir pieejami labākie risinājumi un jaunākās IKT lietojumprogrammas. Apvienojumā ar lielo datu analīzes rīku un mākslīgā intelekta algoritmu izmantošanu mākoņdatošanas risinājumu mērķis ir palielināt EMSA spēju sniegt jaunus pakalpojumus ar pievienoto vērtību, kas piemēroti dažādām operatīvajām vajadzībām, piemēram, zivsaimniecības kontrolei, robežkontrolei, drošībai, jūras satiksmes drošībai, piekrastes aizsardzībai un vides aizsardzībai. Apakšnodaļa arī palīdz nodrošināt kiberdrošību, lai garantētu visaugstāko EMSA IKT drošības līmeni un dalītos pieredzē un zināšanās ar dalībvalstīm un nozares pārstāvjiem.

3.2. apakšnodaļa. Digitālā infrastruktūra

Šī apakšnodaļa atbild par datu centra pārvaldību (primārajos un darbības nepārtrauktībai nepieciešamajos objektos), par visu jūras lietojumprogrammu mitināšanu un IT darbībām, par iekšējo korporatīvo pakalpojumu pārvaldību, par galddatoru pārvaldību un iekšējiem lietotājiem paredzētu pakalpojumu dienestu, kā arī par tīklu veidošanu un drošību.

Tā atbalsta EMSA infrastruktūras un korporatīvo pakalpojumu izstrādi, testēšanu, ieviešanu un darbību, izmantojot mūsdienīgus IT pakalpojumu pārvaldības procesus, kuru pamatā ir ITIL. Tā atbalsta darbības mērķu sasniegšanu, nodrošinot pakalpojumu pilnīgu pieejamību, veiktspēju un uzticamību, īstenojot paraugprakses mitināšanas, uzraudzības, darbības nepārtrauktības un ārkārtas atkopšanas procesus.

Apakšnodaļas pienākumos ietilpst arī visas starpprogrammatūras un datubāžu administrēšana un lietojumprogrammu komponentu instalēšana, konfigurācija, integrēšana un ieviešana EMSA IKT infrastruktūras pirmsoperacionālajā un operacionālajā vidē (arī darbības nepārtrauktības mehānismā (BCF)).

Tā atbild arī par Kuģošanas drošības dienestiem (MSS), kas nodrošina pastāvīgu operatīvo un tehnisko atbalstu, tādējādi nodrošinot sistēmu pieejamību un stabilitāti, uzraugot ienākošo un izejošo datu plūsmu nepārtrauktību, kvalitātes ziņojumus un incidentu pārvaldību saistībā ar visām aģentūras jūrniecības lietojumprogrammām. Ja ir radusies ārkārtas situācija jūrā, MSS darbojas kā vienots kontaktpunkts EMSA operatīvo dienestu mobilizēšanai un ziņo EMSA un Komisijai par negadījumiem jūrā saskaņā ar EMSA ārkārtas rīcības plānu.

Apakšnodaļa atbild arī par lietojumprogrammu un to darbības tehnisko pārbaudi un apstiprināšanu, lietojumprogrammu izveides pārvaldību, lietojumprogrammu ieviešanu un lietojumprogrammu uzraudzības sistēmu sagatavošanu.

3.3. apakšnodaļa. Vienkāršošana

Šī apakšnodaļa sadarbojas ar dalībvalstīm un ES iestādēm, lai īstenotu ES kuģu satiksmes uzraudzības iniciatīvas jomās, uz kurām attiecas Direktīva 2002/59/EK (ar grozījumiem), jo īpaši sadarbojoties ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu SafeSeaNet, Eiropas Savienības sadarbības datu centra kuģu identifikācijai un uzraudzībai lielos attālumos (ES LRIT CDC) un LRIT Starptautiskās datu apmaiņas sistēmas (LRIT IDE) darbību. Turklāt tā sniedz atbalstu Eiropas Komisijai un dalībvalstīm ar LRIT saistīto jautājumu izskatīšanā Starptautiskajā Jūrniecības organizācijā (SJO).

Apakšnodaļas pienākums ir arī atbalstīt Direktīvas par ziņošanas formalitātēm tehnisko īstenošanu un Eiropas Jūras vienloga sistēmas vides (EMSWe) uzlabošanu saskaņā ar Regulu (ES) 2019/1239. Palīdzība Komisijai un dalībvalstīm tiek sniegta arī nolūkā atbalstīt ar e-sertifikātiem saistītu pakalpojumu izstrādi un sekmēt kuģu ziņošanas pienākumu veikšanu.

Apakšnodaļa arī pārvalda galvenos sadarbības nolīgumus ar ES iestādēm, apkopojot informāciju par to vajadzībām un iekļaujot šīs vajadzības darbības specifikācijās. Pastāv dažādi mehānismi sadarbībai ar dažādām iestādēm, tostarp ar Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru (EFCA), Eiropas Savienības jūras spēkiem, Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu), Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru (Frontex) un Narkotiku jūras ceļu izpētes un operatīvo centru (MAOC-N).

4. nodaļa: Korporatīvie pakalpojumi

4. nodaļas — Korporatīvie pakalpojumi — uzdevums ir sniegt kvalitatīvu un savlaicīgu atbalstu EMSA pamatdarbības nodrošināšanai un palīdzēt tās valdei un personālam cilvēkresursu, juridisko (tostarp dokumentu pieejamības) un finanšu jautājumu risināšanā, kā arī citu korporatīvo pakalpojumu jomās, piemēram, mītnes vietas līguma īstenošanā, telpu uzturēšanā un loģistikas jautājumos, lietvedībā un EMSA pasākumu un misiju organizēšanā.

Palīdzība citām nodaļām un Izpildbirojam tiek sniegta arī attiecībā uz visu iepirkuma procedūru sagatavošanu, uzsākšanu un uzraudzību, darījumu uzsākšanu, finanšu līgumu pārvaldību un aktīvu pārvaldību.

4.1. apakšnodaļa. Cilvēkresursi un iekšējais atbalsts

Šī apakšnodaļa galvenokārt atbild par Civildienesta noteikumu un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības īstenošanu, kā arī par personāla politikas izstrādi un praktisko īstenošanu tādās jomās kā pieņemšana darbā, personāla vadība, karjeras attīstība, atalgojums, darbinieku labklājība, mācīšanās un profesionālā izaugsme, misiju organizēšana un izdevumu atlīdzināšana, kā arī par atbalsta sniegšanu šīs politikas īstenošanā.

Turklāt tā atbild arī par aģentūras un tās personāla tiesību un pienākumu īstenošanu un uzraudzību saskaņā ar Protokolu par privilēģijām un imunitāti (Mītnes vietas līgumu).

Tā atbild arī par lietvedības politikas un procedūru un arhivēšanas, pasta apstrādes, drukāšanas un kopēšanas procedūru īstenošanu aģentūrā, kā arī par to izdevumu atlīdzināšanu, kas saistīti ar EMSA organizētajiem pasākumiem.

4.2. apakšnodaļa. Juridiskās lietas, finanses un telpu uzturēšana

Šī apakšnodaļa sniedz padomus izpilddirektorei par juridiskajiem, budžeta un finanšu jautājumiem un nodrošina EMSA juridisko un finanšu darījumu atbilstību Finanšu regulai. Šajā jomā tā jo īpaši sniedz konsultācijas attiecībā uz iepirkuma procedūrām, juridiskajām saistībām un finanšu un budžeta jautājumiem un veic to pārbaudi. Apakšnodaļa veic visu finanšu darījumu ex ante finanšu pārbaudi; tā arī nodrošina aģentūras rēķinu reģistrāciju un pārvalda līgumu arhīvu un visas piekļuves tiesības uzkrājumu principa grāmatvedības (ABAC) sistēmai. Visbeidzot, šīs apakšnodaļas kā vienas no EMSA struktūrvienībām mērķis ir racionalizēt administratīvās procedūras, nodrošinot apmācību finanšu un iepirkuma jautājumos, izstrādājot un atjauninot attiecīgos noteikumus, pamatnostādnes, veidnes un procedūras un uzlabojot aģentūras iepirkuma un finanšu instrumentus, tostarp e-iepirkumu. Tā nodarbojas arī ar jautājumiem par piekļuvi dokumentiem.

Apakšnodaļa nodrošina pamatu aģentūras vides politikas izveidei un koordinē projektu, kura mērķis ir panākt reģistrāciju vides vadības un audita sistēmā (EMAS).

Visbeidzot, tā uztur un pārvalda EMSA telpas un infrastruktūru, nodarbojas ar drošuma un drošības jautājumiem, sniedz palīdzību EMSA pasākumu organizēšanā un nodrošina dažādus atbalsta pakalpojumus.