Missiooni kirjeldus

Amet

EMSA missioon on teenida ELi merendushuve, et tagada merendussektori ohutus, turvalisus, keskkonnahoidlikkus ja konkurentsivõimelisus ning toimida usaldusväärse ja lugupeetud eeskujuna Euroopa ja terve maailma merendussektorile.

EMSA kasutab oma ainulaadset oskusteavet, et tegutseda Euroopas ja kaugemal merendusklastri olulise osalisena.

EMSA töötab meresõiduohutuse, meresõiduturvalisuse, kliima, keskkonna ja ühtse turu valdkonna küsimuste ja ülesannetega, toimides eelkõige liikmesriikidele ja komisjonile teenuse osutajana, aga ka Euroopa merendusklastri uuendusliku ja usaldusväärse partneri ja teadmuskeskusena ning potentsiaalselt ka kaugemal rahvusvahelise eeskujuna.

Tegevdirektor

Tegevdirektor annab aru haldusnõukogule ning vastutab ameti loomise, juhtimise ja arendamise eest kooskõlas EMSA asutamismäärusega.
Tegevdirektori kantselei

Kantselei toetab direktorit kõigis tema vastutusalas olevates valdkondades. See hõlmab juhtkonna toetusel hea valitsemistava saavutamist ning nõuetele vastavuse, läbipaistvuse ja avaliku teenistuse kultuuri edendamist. Kavandamise ja järelevalve valdkonnas vastutab üksus peamiste institutsiooniliste kava- ja aruandedokumentide (ühtne programmdokument ja konsolideeritud aasta tegevusaruanne) väljatöötamise eest, järgides kogu eelarvetsüklit, alates esialgsest sisendist kuni eelarve täitmise jälgimiseni. Tegevdirektori kantselei osutab EMSA haldusnõukogule sekretariaaditeenuseid ning teostab kõiki EMSA nõuetele vastavuse ja auditiga seotud ülesandeid (IAS, ECA, ICF jne), sealhulgas riskijuhtimist. Kaks tegevdirektori kantselei vastutusalasse kuuluvat valdkonda on kvaliteedijuhtimise süsteemi pidev arendamine ja peaarvepidaja tegevus (mille kohta antakse vahetult aru ameti haldusnõukogule). Üksuse töö hõlmab ka teabevahetust nii traditsiooniliste kui ka digitaal-/sotsiaalmeedia toodete mõistes. Rahvusvahelised ja institutsioonidevahelised suhted institutsioonide ja ametiasutustega tehtava koostöö raames nii ELis kui ka väljaspool kuuluvad samuti tegevdirektori kantselei vastutusalasse. See hõlmab nii kavandamist kui ka initsiatiivide võtmist, EMSA seisukohtade kooskõlastamist ning ürituste ja külastuste korraldamist.

1. OSAKOND: KESTLIKKUS JA TEHNILINE ABI

1. osakond vastutab kestlikkusega seotud ülesannete eest ja annab oma panuse Euroopa meretranspordi rohelisse tegevuskavasse, suurendades ELi suutlikkust kaitsta merekeskkonda, tulla toime kliimamuutustega ja reageerida uutele keskkonnaprobleemidele. Osakond vastutab paljude tegevuste eest, et vältida laevade põhjustatud reostust ning reageerida laevadel ja avamerel paiknevate nafta- ja gaasirajatiste põhjustatud reostusele.
Samuti toetab osakond Euroopa Komisjoni ja liikmesriike ELi õigusaktide nõuetekohasel rakendamisel oma külastuste ja kontrollide programmiga, samuti inimteguri ja meremeeste standarditega seotud küsimustes.

Osakond korraldab EMSA akadeemia tegevusi ja pakub sidusrühmade toetuseks mitmesuguseid suutlikkuse suurendamise tegevusi, sealhulgas tipptehnoloogiat. Samuti haldab osakond abiprojekte liiduga ühinemist taotlevate riikidega, Euroopa naabruses asuvate riikidega, kes piirnevad Vahemere ning Musta ja Kaspia merega, samuti vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi kolmandatest riikidest liikmetega.

Üksus 1.1 – kestlikkus

Üksus 1.1 vastutab kestlikkusega seotud ülesannete eest ning pakub liikmesriikidele ja komisjonile tehnilist abi küsimustes, mis on seotud laevanduse keskkonnamõjuga ja abi pakkumisega laevade ja avamere nafta- ja gaasirajatiste põhjustatud reostuseks valmisolekuks ja sellele reageerimiseks.
Eelkõige toetab üksus asjakohaste ELi ja rahvusvaheliste kliima- ja keskkonnaalaste õigusaktide väljatöötamist ja rakendamist ning koostab praktilisi juhiseid ja vahendeid nende rakendamiseks, tagades laiema Euroopa merendusklastri osalemise selles protsessis.

Üksus arendab ja haldab tõhusat reageerimisvahendittöövahendit, et parandada liikmesriikide suutlikkust reageerida laevade ja avamere nafta- ja gaasirajatiste põhjustatud reostusele, ning hoolitseb ka selle eest, et liikmesriike toetatakse ohtlike ja kahjulike ainetega (HNS)vastuvõtva riigi toetusega seotud juhtumite ja muude merekeskkonda ähvardavate esilekerkivate ohtude osas.
Nende eesmärkide saavutamiseks teeb üksus vajaduse korral tihedat koostööd liikmesriikide ja komisjoniga Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis ning piirkondlike merekeskkonna kaitse kokkulepete raames.

Üksus 1.2 – külastused, kontrollid ja inimtegur

Üksus vastutab liikmesriikidesse tehtavate külastuste eest, keskendudes ELi merendusmääruste ja -direktiivide tegelikule rakendamisele. Seda ülesannet täidetakse tihedas koostöös EMSA tegevusüksustega, kes vastutavad konkreetselt asjakohaste õigusaktide eest. Samuti kontrollib üksus klassifikatsiooniühinguid, kes vaatavad üle ja sertifitseerivad rahvusvahelisie kaubandusega tegelevaid reise tegevaid laevu ning tegutsevad liikmesriikide nimel tunnustatud organisatsioonidena. Neid kontrolle tehakse kogu maailmas ja nende tulemusi võtab arvesse Euroopa Komisjon, kui ta neid organisatsioone korrapäraselt hindab, nagu nõuavad ELi õigusaktid.

Meremeeste standardite valdkonnas vastutab üksus ka kontrollide eest kolmandates riikides, kus koolitatakse ja sertifitseeritakse meremehi, kellel on õigus töötada ELi liikmesriikide lipu all sõitvatel laevadel. Samuti tegeleb üksus nende andmete statistilise ülevaatuse ja analüüsiga, mida hostib hoiustatakse EMSA meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste infosüsteemis. See infosüsteem talletab teavet sertifikaatide ja tunnustamise kinnituslehtede kohta. Üksus abistab komisjoni ja liikmesriike ka Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni, Rahvusvahelise

Tööorganisatsiooni ja inimteguriga seotud küsimustes, kasutades STCW konventsiooniga seoses saadud kogemusi, et toetada meretöönormide konventsiooni ja muude asjakohaste ILO instrumentide rakendamist, ning toetades algatusi, mis edendavad laevanduses sotsiaalset vastutust ja motiveerivad noori õppima merendusega seotud elukutseid.

Külastuste ja kontrollide tegemisel rakendab üksus kvaliteedijuhtimise süsteemi, mis on standardi ISO 9001:2015 alusel nõuetekohaselt sertifitseeritud.

Üksus 1.3 – suutlikkuse suurendamine

Üksus 1.3 vastutab lipu-, sadama- ja rannikuriigi kohustusi täitvate pädevate asutuste töötajate kutsealase arengu- ja koolitustegevuse toetamise eest.
Üksus korraldab EMSA akadeemia tegevusi ja pakub tehnilist abi liikmesriikidele, laienemisprotsessis osalevatele riikidele ja naaberriikidele. Samuti vastutab see üksus ametis kogutud andmetest ja informatsioonist analüüsi teel teadmiste kogumise eest. üksus analüüsi kaudu ametis kogutud andmetest saadavate teadmiste eest.

Üksus vastutab struktureeritud ja moodulitena korraldatud koolitusprogrammide kavandamise, väljatöötamise, ajakohastamise ja rakendamise eest liikmesriikide, muude ELi ametite, Euroopa naabruspoliitika ja ühinemiseelset abi saavate riikide ametnike huvides. See hõlmab vahendite haldamist, asjakohaste õppekavade ja ainekavade väljatöötamist ja pidevat ajakohastamist, e-õppe ja siduskursuste väljatöötamist ja pakkumist, virtuaalreaalsuse abil simuleeritud laevakontrollide väljatöötamist ning kokkulepitud metoodika kohast üksikisikute hindamist ja sertifitseerimist, kuid ei piirdu sellega. Üksus pakub ka tehnilist abi IMSAS auditite eeletapis, nende ajal ja järeletapis.

Üksus haldab projekte, mille abisaajad on ameti volituste alla kuuluvates valdkondades Vahemere ning Musta ja Kaspia mere piirkonna Euroopa naabruspoliitika riigid.

Samuti täidab üksus järgmisi ülesandeid: merendusalaste õigusaktide üldist rakendamist käsitlevate horisontaalsete analüüside ja aruannete väljatöötamine, korrapärase ja sihtotstarbelise statistika koostamine komisjoni ja liikmesriikide toetamiseks, kasutades asutusesisestest vahenditest ja rakendustest saadavaid andmeid, aastaülevaadete väljatöötamine koostöös asjaomaste tegevusüksustega, riiklike ametiasutuste dünaamilise ülevaate väljatöötamine, EMSA osalemise koordineerimine teadusprojektides ja asjakohaste järelmeetmete võtmine koostöös tegevusüksuste, Euroopa Komisjoni ja teiste ametitega.

2. osakond: ohutus, turvalisus ja seire

2. osakonna missioon on pakkuda Euroopa Komisjonile ja liikmesriikidele tehnilist abi ja tuge laevade ohutuse ja turvalisusega seotud küsimustes (üksus 2.1) ning pakkuda mereseireteenuseid (üksus 2.2) EMSA paljudele kasutajatele.

Horisontaalsel tasandil vastutab 2. osakond ka ühise teabejagamiskeskkonna (CISE) üleminekuetapi haldamise eest, koondades CISE sidusrühmad, et arendada ja laiendada CISE võrku, et see saaks 2021. aasta lõpuks tööd alustada. 2. osakond vastutab ka Euroopa Kosmoseagentuuriga (ESA) tehtava koostöö eest. Osakond jälgib väga tähelepanelikult Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni komiteedes ja allkomiteedes toimuvat ning pakub ja koordineerib vajadusel tehnilist tuge, mis on vajalik laevade ohutuse, turvalisuse ja satelliitsidega seotud küsimustes.

Üksus 2.1 – ohutus ja turvalisus

Üksus 2.1 pakub tehnilist abi küsimustes, mis on seotud laevade ohutuse, laevavarustuse, autonoomsete laevade, meresõiduturvalisuse, õnnetusjuhtumite juurdluse, varjumispaikade, lipuriigi laevakontrolli rakendamise ja sadamariigi kontrolliga. Selle alla kuulub ka süsteemi EQUASIS haldamise üksus.

Üksus 2.1 vastutab komisjonile ja liikmesriikidele antava tehnilise abi eest mitmesugustes ohutusküsimustes, mis hõlmavad vigastatud reisilaevade püstuvust, tulekahjusid ro-ro-reisiparvlaevadel, autonoomseid laevu, puistlastilaevade lasti laadimist ja mahalaadimistlossimist, konteinerlaevade ja kalalaevade ohutust ning ohutusjuhtimist.

Seoses laevavarustusega vastutab üksus 2.1 ELi sertifitseeritud varustuse andmebaasi ärijuhtimise ja ELi õigusaktides sisalduvate asjakohaste merenduse sertifitseerimisstandardite iga-aastase ajakohastamise eest. Üksus toetab tehnilise sekretariaadi pakkumise kaudu teavitatud asutuste rühma tööd standardite rakendamise ühtlustamisel, hõlbustab turujärelevalveasutuse tööd ja toetab komisjoni Ameerika Ühendriikidega sõlmitud vastastikuse tunnustamise lepingu haldamisel.

Meresõiduturvalisuse valdkonnas pakub üksus komisjonile tehnilist abi, et jälgida määruse (EÜ) nr 725/2004 (laevade ja sadamarajatiste turvalisuse tugevdamise kohta) kohaste meresõiduturvalisuse nõuete rakendamist liikmesriikides. Samuti toetab üksus komisjoni ja liikmesriike küberturvalisuse ja meresõiduohutusega seotud üldisemates küsimustes.

Õnnetuste uurimisega seoses vastutab üksus tehnilise abi eest direktiivi 2009/18/EÜ (millega kehtestatakse meretranspordi sektoris toimunud õnnetusjuhtumite juurdluse põhimõtted) rakendamisel. ÜksusSee osutab õnnetusi uurivate asutuste alalisele koostööraamistikule sekretariaaditeenuseid. Samuti vastutab üksus Euroopa laevaõnnetuste teabeplatvormi (EMCIP) ärijuhtimise eest; see vahend võimaldab salvestada ja analüüsida õnnetuste andmeid ja liikmesriikide esitatud uurimisaruandeid. Õnnetuste andmete põhjal teeb üksus ohutusanalüüsi ja koostab laevaõnnetustega seotud statistikat.

Üksus 2.1 pakub ka muudetud direktiivi 2009/16/EÜ (sadamariigi kontroll) rakendamisega seotud tehnilist abi. See hõlmab kõigi vastastikuse mõistmise Pariisi memorandumi asutuste osalemist.

Samuti vastutab üksus tehnilise abi eest direktiivi (EL) 2017/2110 (mis käsitleb liinivedudel kasutatavate ro-ro-reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise kontrollsüsteemi) rakendamisel ja lipuriigi laevakontrolli rakendamisel.

Selle alla kuulub ka EQUASISe haldamise üksus, mis tagab süsteemi igapäevase toimimise, ning pakub tehnilist abi varjumispaikadega seotud küsimustes.

Üksus 2.2 – seire

Üksuse 2.2 missioon on pakkuda mereseireteenuseid, et parandada ameti ülevaadet merel toimuvast, kasutades lahendusi, mis seavad kesksele kohale kasutajate operatiivvajadused. See saavutatakse satelliitide Maa seire teabevoo hankimise ja igapäevatoimingute haldamise kaudu, edastades satelliidipõhisest automaatsest identifitseerimissüsteemist (SAT-AIS) ja kaugjuhitava õhusõiduki süsteemist (RPAS) saadud teavet. See hõlmab korralisi seireteenuseid meresõiduametite merendusvaldkonna ametiasutuste ja muude rannikuvalve ametite taotlustel ja tuge, mida pakutakse EMSA hädaolukorra lahendamise plaani raames merel esinevatele hädaolukordadele reageerimisel.

Üksus 2.2 vastutab sünteesavaradarist ja optilistest satelliitidest saadud satelliidipõhise Maa seire andmete, lisaväärtusega toodete ja häireteenuste ulatusliku portfelli hankimise ja igapäevase pakkumise eest, et toetada merendussektori mitme kasutajaskonna tegevusnõudeid.

Kolme eri teenuse põhikomponendid on i) CleanSeaNet, Euroopa õlireostuse tuvastamise ja jälgimise teenus; ii) Copernicuse mereseire, mille komisjon delegeeris ametile, ja iii) satelliitfotodel põhinevad teenused, mida osutatakse Frontexile merepiirivalve eesmärgil.

RPA-süsteemi ja satelliitsideteenuste valdkonnas vastutab üksus 2.2 RPA-süsteemi käitamise ning RPA-süsteemi ja satelliitsidepõhise teabe (nt AISi sõnumid, reaalajas videod, radartuvastus, hädasignaalid ja mõõdetud heitkogused) hankimise ja igapäevase edastamise eest, et toetada meresektori mitme kasutajaskonna tegevusnõudeid, kaasates rannikuvalveülesannete täitmisse koostöö raames teisi ELi ameteid. See teave täiendab üldpilti merel toimuvast, hõlmates õlireostuse tuvastamise ja jälgimise teenust (CleanSeaNet), laevade heitkoguste seiret (SOx tuvastamine) ja laevade tuvastamist mereseire satelliidiga. Lisaks toetab see teenus EMSA ja teiste ELi ametite/ ning liikmesriikide ametiasutuste laevadele RPA-süsteemi paigaldamisega veelgi reostustõrjet ja muud rannikuvalvetegevust merel.

3. osakond: digiteenused ja lihtsustamine

EMSA peab kiirendama uue digitaalse lähenemisviisi integreerimist, et parandada meretranspordisõiduoperatsioonide tõhusust, usaldusväärsust ja prognoositavust. See nõuab digitehnoloogiate kasutamise tõhustamist, et pakkuda väärtust loovaid võimalusi, hõlbustades kõigi poolte vahel veelgi merendusalaste andmete vahetamist ja jagamist. 3. osakond vastutab järgmiste ülesannete eest: rakenduste tagamise elutsükkel; tegevusüksustega koordineerimine; tehnilised kirjeldused ja tehniline nõustamine; lepinguliste ettevõtete koordineerimine; teenindamine. Osakond vastutab ka korporatiivteenuste eest, mis pakuvad kvaliteetset ja õigeaegset tuge EMSA põhilistes tegevusvaldkondades.

Üksus 3.1 – merendusega seotud digiteenused

Üksus tagab ameti kõigi merendusega seotud digiteenuste arendamise, osutamise ja pideva täiustamise. EMSA tegevuseesmärkide saavutamist toetades teeb üksus tihedat koostööd kõigi tegevusüksustega, pakkudes nende vajadustele vastavaid tehnilisi süsteeme ja teenuseid ning viies ellu täieliku IKT-töötsükli, mis hõlmab pidevat täiustamist ja arendamist.
Üksus toimib liikmesriikidega jagatud merendusteenuste platvormina, et täiustada ja parandada laevaliikluse seire, sadamariigi kontrolli ning merereostuseks valmisoleku ja sellele reageerimise riiklikku suutlikkust. Üksuse tegevus hõlmab ka erinevat tüüpi andmete integreerimist ja kombineerimist, pildi andmist merel toimuvast ja kasutajate vajadustele kohandatud teenuste tootmist, vältides topelttööd, kattuvaid taristuid ja tarbetuid kulusid.

Lisaks koordineerib üksus pilvepõhise IKT-strateegia väljatöötamist ja rakendamist, mille eesmärk on tagada, et kasutajate vajaduste rahuldamiseks oleksid kättesaadavad parimad lahendused ja uusimad IKT-rakendused. Suurandmete tehnoloogia analüüsivahendeid ja tehisintellekti algoritme kasutavate pilvepõhiste lahenduste eesmärk on suurendada EMSA võimet pakkuda uusi lisaväärtusteenuseid mitmesugustes tegevusvaldkondades (nt kalanduse kontroll, piirikontroll, turvalisus, mereliikluse ohutus, rannikuala kaitse ja keskkonnakaitse). Üksus annab oma panuse ka küberturvalisuse tegevustesse, et tagada EMSA kõrgeim IKT turbetase ning jagada kogemusi ja teadmisi liikmesriikide ja tööstusega.

Üksus 3.2 – digitaalne taristu

Üksus vastutab andmekeskuse haldamise (esmastel ja talitluspidevuse saitidel); kõigi merendusrakenduste hostimise ja IT-toimingute; korporatiivteenuste sisejuhtimise; personaalarvutite haldusliidese ja sisekasutajate tugiteenistuse ning võrgunduse ja turvalisuse eest.
Üksus toetab EMSA taristu ja korporatiivteenuste väljatöötamist, testimist, kasutuselevõttu ja käitamist, kasutades IT-infrastruktuuri teegil (ITIL) põhinevaid tipptasemel IT-teenuste haldamise protsesse. Üksus tagab tegevuseesmärkide saavutamiseks läbivteenuse kättesaadavuse, toimivuse ja usaldusväärsuse, rakendades hostimise, seire, talitluspidevuse ja suurõnnetusest taastumise protsesside vallas parimaid tavasid.

Üksuse ülesanne on ka kogu vahevara ja andmebaaside haldamine ning rakenduste komponentide installimine, konfigureerimine, integreerimine ja kasutuselevõtt EMSA IKT-infrastruktuuri (sh talitluspidevuse keskuse) tootmiseelses keskkonnas ja tootmiskeskkonnas.

Üksus vastutab ka liikuva kosmoseside eest, osutades ööpäevaringset operatiiv- ja tehnilist teenust, mis tagab süsteemide kättesaadavuse ja stabiilsuse, seirates saabuvate ja väljuvate andmevoogude pidevust, kvaliteediaruandeid ja vahejuhtumihaldust ameti kõigis merendusalastes rakendustes. Merel esinevate hädaolukordade korral toimib liikuv kosmoseside EMSA operatiivteenuste mobiliseerimise ühtse kontaktpunktina, teavitades EMSA hädaolukorra lahendamise plaani kohaselt EMSAt ja komisjoni mereõnnetustest.

Lisaks vastutab üksus rakenduste tehnilise valideerimise ning tegevuste jõustamise ja kontrollimise eest, rakenduste loomise haldamise eest, rakenduste kasutuselevõtu eest ning rakenduste jälgimissüsteemide väljatöötamise eest.

Üksus 3.3 – lihtsustamine

Üksus teeb koostööd liikmesriikide ja ELi institutsioonidega, et rakendada ELi laevaliikluse seire algatusi (muudetud) direktiivis 2002/59/EÜ osutatud valdkondades, tehes eelkõige koostööd liikmesriikidega süsteemi SafeSeaNet, kaugtuvastuse ja kaugseire Euroopa Liidu andmekeskuse (EU LRIT CDC) ning kaugtuvastuse ja kaugseire rahvusvahelise andmevahetuse (LRIT IDE) käitamisel. Lisaks antakse Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni raames Euroopa Komisjonile ja liikmesriikidele abi kaugtuvastuse ja kaugseire küsimustes.

Üksus vastutab ka teavitusformaalsuste direktiivi tehnilise rakendamise ja Euroopa merenduse ühtsete kontaktpunktide keskkonna täiustamise eest vastavalt määrusele (EL) 2019/1239. Samuti toetatakse komisjoni ja liikmesriike e-sertifikaatidega seotud teenuste väljatöötamisel ja laevaettekannete valdkonnas.

Lisaks haldab üksus peamisi koostöölepinguid ELi institutsioonidega, koondades nende tegevusnõudeid ja muutes need funktsionaalseteks kirjeldusteks. Erinevate institutsioonidega (sh Euroopa

Kalanduskontrolli Amet (EFCA), Euroopa Liidu juhitavad mereväed, Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet (Europol), Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) ja Merenduse Valdkonna

Analüüside ja Operatsioonide Keskuse narkootikumidevastase võitluse töörühm (MAOC-N)) on sõlmitud hulk koostöölepinguid.

4. osakond: korporatiivteenused

4. osakonna (korporatiivteenused) missioon on pakkuda kvaliteetset ja õigeaegset tuge EMSA põhilistes tegevusvaldkondades ning abistada juhtkonda ja töötajaid personalihalduse, õigus- (sh dokumendijuurdepääsu) ja rahandusküsimuste ning muude korporatiivteenuste valdkonnas (nt asukohalepingu rakendamine, rajatised ja logistika, dokumentide haldamine, EMSA sündmuste ja missioonide korraldamine).

Osakondadele ja tegevdirektori kantseleile osutatakse abi ka kõigi hankemenetluste ettevalmistamisel, käivitamisel ja järelmeetmete võtmisel, finantstehingute algatamisel, finantslepingute haldamisel ja varade valitsemisel.

Üksus 4.1 – personali- ja sisetugi

Üksus vastutab peamiselt personalieeskirjade ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste rakendamise eest ning personalipoliitika väljatöötamise, kasutuselevõtu ja toetamise eest sellistes valdkondades nagu värbamine, personalihaldus, karjäärijuhtimine, tasustamine, töötajate heaolu, täiendusõpe ja areng ning missioonide korraldamine ja hüvitamine.
Lisaks vastutab üksus ameti ja selle töötajate Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokollist (asukohaleping) tulenevate õiguste ja kohustuste rakendamise ja seire eest.
Samuti vastutab üksus ametis dokumentide haldamise põhimõtete ja menetluste rakendamise, arhiveerimise, postikäitluse, trükikojateenuste ja koopiate tegemise eest ning EMSA sündmuste hüvitamise eest.

Üksus 4.2 – õigus, rahandus ja haldus

Üksus annab tegevdirektorile nõu õigus-, eelarve- ja finantsküsimustes ning tagab õigus- ja finantstehingute kooskõla EMSA finantsmäärusega. Üksus annab eelkõige nõu hankemenetluste ning juriidiliste kohustuste, finants- ja eelarveküsimuste valdkonnas ning kontrollib neid. Üksus teeb kõigi finantstehingute eelkontrolli, registreerib ameti arveid ning haldab lepingute arhiivi ja kõiki atribuudipõhise pääsu (ABAC) juurdepääsuõigusi. Lõpuks lihtsustab üksuse haldusmenetlusi, pakkudes koolitust rahanduse ja hangete valdkonnas, koostades ja ajakohastades asjakohaseid eeskirju, suuniseid vorme ja menetlusi ning tõhustades tegevusüksusena ameti hanke- ja finantsvahendeid (sh e-riigihankeid). Samuti tegeleb üksus dokumentidele juurdepääsu küsimustega.

Üksus pakub ameti keskkonnapoliitika määratlemise raamistikku ning koordineerib keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemi (EMAS) määruse kohase registreerimise projekti.

Samuti haldab ja käitab üksus EMSA ruume ja taristut, tegeleb ohutus- ja turvalisusküsimustega, toetab EMSA üritusi ja osutab mitmeid tugiteenuseid.